Народни посланик Мирко Совиљ Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петој сједници одржаној 13. јуна 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

                Који је статус (власнички и други) Бање Љешљани код Новог Града и које су перспективе за овај значајан природни ресурс

ОДГОВОР:

Број: 14.05-011-282/19

Датум:  15.07.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„Који је статус (власнички и други) Бање Љешљани код Новог Града и које су перспективе за овај значајан природни ресурс“?

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Просторним планом Републике Српске до 2025. године Љешљани су обухваћени као потенцијални бањски локалитет. Цјелокупна зона површине од 595.93 ха проглашена је подручјем од великог друштвеног интереса и као таква дефинисана регулационим планом. У циљу давања правилног одговора у сегменту имовинско-правних односа на бањском подручју, Министарство трговине и туризма је прибавило информацију од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Нови Град. Из достављене евиденције о непокретностима произилази да је земљиште у површини од 19.5 ха у обухвату бањског подручја у посједу Бањско-рекреативног центра „Слатина – Љешљани“ д.о.о. Нови Град, чији је оснивач и власник „Козарапревоз“ а.д. Нови Град, што је видљиво из извода из Посједовног листа бр. 86 К.О. Љешљани и бр. 404/2 К.О. Прусци. Такође, из земљишнокњижног изватка, зк. уложак број 33., СП Љешљани произилази да су објекти који се налазе на бањском подручју, и то: ресторан и базен са пратећим помоћним објектима и припадајућим земљиштем у површини од 13062 m2 у власништву "Козарапревоз“ а.д. Нови Град. Према информацијама Министарства енергетике и рударства Републике Српске, посједник и власник некретнина у ужем бањском подручју нема закључен Уговор о концесији за експлоатацију термо-минералне воде  на локалитету Бање "Љешљани", нити је наведено привредно друштво пред надлежним органом покренуло поступак за додјелу концесије за кориштење и експлоатацију термо-минералне воде на бањском подручју.

С поштовањем,

 М И Н И С Т А Р

Доставити:

1. Именованом,                                                                  

2.  а/а.                                                                                                                              Драгица Ковач

                                                                  

 

 

13.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10