Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

                Зашто је професија дипломирани библиотекар тако деградирана па се полагањем стручног испита било ко може преквалификовати у библиотекара?

То је неких 6-7 испита у односу на 53 (плус дипломски) колико су их положили студенти (а и поред тога морају полагати стручни испит).

Зашто и поред, за дипломиране библиотекаре понижавајућег Закона о библиотечко-информационој дјелатности (члан 63.), у библиотекама и даље углавном раде еквиваленти и то без положеног стручног испита (члан 64. став 4.)? 

Поставља се питање да ли постоји негдје стручни испит за правника или економисту нпр. па да се и они могу преквалификовати? Јер, по овоме судећи, за сваку професију се студира и учи 4-5-6 година, само се за библиотекара све научи на курсу или семинару пар дана пред полагање стручног испита.

Да ли се може очекивати доношење неког акта којим би се дипломираним библиотекарима макар дала предност приликом пријаве на конкурс, а то би значило да посебни услови конкурса морају бити ВСС 180 или  240 ЕЦТС бодова дипломирани библиитекар или еквивалент, а не да за  позицију библиитекар буде услов нпр. професор српског језика?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-2018/18

Датум: 10. април 2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуба посланик ПДП-а, на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 27. марта 2018. године, поставио је сљедеће питање:

„Зашто је професија дипломирани библиотекар тако деградирана па се полагањем стручног испита било ко може преквалификовати у библиотекара?

То је неких 6-7 испита у односу на 53 (плус дипломски) колико су их положили студенти (а и поред тога морају полагати стручни испит).

Зашто и поред, за дипломиране библиотекаре понижавајућег, Закона о библиотечко-информационој дјелатности (члан 63.) у библиотекама и даље углавном раде еквиваленти и то без положеног стручног испита (члан 64. став.)?

Поставља се питање да ли постоји негдје стручни испит за правника или економисту нпр. па да се и они могу преквалификовати? Јер, по овоме судећи, за сваку професију се студира и учи 4-5-6 година само се за библиотекара све научи на курсу или семинару пар дана пред полагање стручног испита.

Да ли се може очекивати доношење неког акта којим би се дипломираним библиотекарима макар дала предност приликом пријаве на конкурс, а то би значило да посебни услови конкурса морају бити ВСС 180 или 240 ЕЦТС бодова дипломирани библиотекар или еквивалент, а не да за позицију библиотекар буде услов нпр. професор српског језика?“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16) дефинисани су стручни послови у библиотечко-информационој дјелатности, као и која лица и под којим условима обављају стручне послове. Чланом 61. став 1. наведеног закона прописано је да стручне библиотечке послове обављају књижничар, виши књижничар и библиотекар. Ставом 2. истог члана је прописано да послове у библиотеци, под одређеним условима, утврђеним актом о организацији и систематизацији библиотеке, обављају и стручњаци других струка.

Чланом 63. став 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатности прописано је да послове библиотекара може да обавља лице са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог циклуса у области библиотекарства у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом; лице са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог циклуса у другим областима у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом или лице са стеченим високим образовањем на студијама првог циклуса у трајању од три године и положеним стручним испитом.

Полагањем стручног испита, према одредбама Правилника о плану и програму полагања стручних испита радника запослених у библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број 66/17), не стиче се стручно звање библиотекара, већ се кандидату који је полагао и положио стручни испит, издаје увјерење о положеном стручном испиту, у којем се, поред осталог, наводи да је оспособљен за обављање стручних послова за које је полагао стручни испит.

Стручно оспособљавање кандидата и полагање стручног испита су неодвојиви, те се само тако могу и посматрати, у смислу да је сврха полагања стручног испита утврђивање стручне оспособљености за практичан рад у библиотечкој дјелатности, односно утврђивање да ли је лице стручно оспособљено за самосталан рад на одређеним пословима.

Министарство просвјете и културе је, као обрађивач наведеног закона, приликом утврђивања услова за обављање стручних послова библиотекара поставило опште услове у погледу стручне спреме, с тим да је библиотекама у Републици Српској, у зависности од њене намјене, садржаја библиотечке грађе, функције или профила корисника, остављена могућност да својим појединачним актима, прaвилникoм o организацији и систематизацији рaдних мjeстa, у складу са Законом, утврде врсту и степен стручне спреме потребне за обављање одређених послова.

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                        МИНИСТАР  

                                                                                                               Др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. У архиву.

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9