Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Петој сједници одржаној 16. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Шта је Влада РС до сада урадила и шта планира урадити по питању проблема у ОЦ Јахорина, а који се односе на блокаду рачуна због двије извршене пресуде од стране МДП УПИ Источно Сарајево и ИРБ-а РС?

С обзиром да се ради о најзначајнијем туристичком потенцијалу РС, сматрам да је потребна хитна реакција Владе РС, да не би дошло до тешких и несавладивих посљедица.

Напомињем и да је актуелни менаџмент ОЦ Јахорина извукао максимум из претходне зимске туристичке сезоне, а радио је у веома сложеним условима, тако да засигурно заслужују помоћ како би се могли адекватно припремити за наредну сезону.
ОДГОВОР:

Број: 14-01-07-2249/15

Датум: 21.07.2015 године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

"Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП-а, на  Петој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  15. и 16. јула 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Шта је Влада РС до сада урадила и шта планира урадити по питању проблема у ОЦ "Јахорина", а који се односи на блокаду рачуна због двије извршне пресуде од стране МДП  "УПИ" Источно Сарајево и ИРБ-а РС ? С обзиром да се ради о најзначајнијем туристичком потенцијалу РС, сматрам да је потребна хитна реакција Владе РС, да не би дошло до тешких и несагледивих посљедица. Напомињем и да је актуелни менаџмент ОЦ Јахорина извукао максимум из претходне зимске туристичке сезоне, а радио је у веома сложеним условима, тако да засигурно заслужује помоћ како би се могли адекватно припремити за наредну сезону?".  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Неспорно је да пословање а.д. "ОЦ Јахорина", Пале  оптерећују изгубљени судски спорови који су се у претходном периоду водили против Друштва у својству туженог и то прије свега пресуда Вишег привредног суда Републике Српске у корист МДП "УПИ" И. Сарајево у износу од преко 2.2 милиона КМ,  као и пресуда Окружног привредног суда  по тужби  а.д. "ИРБ РС" Бања Лука у вези конверзије обвезница на износ од 15 мил. КМ,  са ануитетима и каматама додатно још 4 мил. КМ. У вези са окончаним судским спором између Мдп "Упи"  и а.д. "ОЦ Јахорина", Пале, истичемо да се ради о вишегодишњем спору између два јавна предузећа (ОЦ ,,Јахорина и МДП "Упи" И Сарајево) по основу коришћења хотела "Коран", Пале.

Поднеском а.д. ОЦ "Јахорина", Пале  од 30.04.2013. годин, Министарсво трговине и туирзма се упознало са суштином спора  између ОЦ "Јахорина", Пале  са МДП "УПИ" И. Сарајево који се у том моменту  налазио  већ у поодмаклој фази  судског одлучивања, јер је рјешењем Вишег привредног суда Бања Лука од 25.09.2012. године по жалби а.д. ОЦ "Јахорина", Пале пресуда Окружног привредног суда Источно Сарајево  укинута и предмет враћен на поновно суђење.

Такође, све до доношења првостепене пресуде Окружног привредног суда у И. Сарајев у поновљеном поступку од 13.06.2013 године,  овај орган није имао сазнања о припремном рочишту у овој правној ствари, одржаном главном рочишту, изведеним доказима. дакле о почетку и самом трајању  судског поступка. Оба јавна предузећа, као правни субјективитети изван система републичке управе позиционирани су тако  да имају самосталну правну способност и  самостално се у свим споровима заступају  и на тај начин  остварују заштиту својих права и бране своје правне интересе. Спорни однос и поред вишегодишњег трајања није се успио  ријешити  вансудским путем, нити су стране у спору у току трајања самог поступка успјели закључути судско поравнање.

Жалба а.д. ОЦ "Јахорина" Пале на предметну пресуду је пресудом Вишег привредног суда РС, број:   61 0 Пс 000024 12 Пж 2 од 25.12.2013. године одбијена, односно  потврђена је првостепена пресуда, чиме је уједно пресуда постала и извршна. Министарство трговине и туризма је исказало спремност и намјеру  да се упозна и  изанализира меритум спора овог судског спора  крећући се само у границама својих  овлаштења, али као дио извршог органа власти у Републици Српској није и не може да се мијеша у рад правосудних органа

Анализом расположиве документације у конкретном судском поступку утврђено је да је неспорно  да се у конкретној правној ствари ради о односу између два јавна предузећа по основу коришћења хотела "Коран", у периоду 2002 -2006. година и да је суд примјеном "института правно неоснованог обогаћења" одлучио у корист Мдп "Упи", као титулара хотела "Коран", односно правног сљедбеника некретинина бившег ООУР Холдинг "Упи" Сарајево, СРБиХ, на територији Републике Српске. Суд је заузео став да се а.д. ОЦ "Јахорина" Пале по основу кориштења хотела "Коран" у периоду од 2002 до 2006 године правно неосновано обогатило, те утврдио висину одштетног захтјева у износу од око 2,2, мил КМ. С тим у вези, Министарство трговине и туризма је прибавило став Правобранилаштва Републике Српске које је у својем мишљењу број М1-13/14 од 24.03.2014. године указало   да:   "обрачуната наводна добит  а.д. "ОЦ Јахорина" Пале од управљања хотела Коран није заснована на стварним околностима на основу којих се утврђује изгубљена добит у овој правној ствари, јер је хотел "Коран" пословао у претходним годинама, па је законска обавеза да се евентуална изгубљена добит Мдп" Упи" И. Сарајево искаже као еквивалент  добити хотела "Коран" у траженом временском периоду, с обзиром да  се ради о добити конкретног угоститељског објекта. Надаље, Правобранилаштво РС је у свом мишљењу указало да према стању судских одлука није утврђено да је тужен ( а.д. ОЦ "Јахорина", Пале)  користио хотел "Коран", већ напротив произилази да је Студентски центар  Пале посједовао и користио  хотел "Коран" на основу одлуке Владе РС." Међутим, и поред прибављеног мишљења Правобранилаштва РС и захтјева овог органа у правцу обавезеог изјављивања расположивог правног средства против пресуде Вишег привредног суда РС, а.д. ОЦ "Јахорина", Пале пропушта рок за благовремено изјављивање ревизије против пресуде Вишег привредног суда РС. Наиме, рјешењем Врховног суда РС, број: 610 ПС 00024 14 РЕВ ревизија а.д. ОЦ Јахорина "Пале"  против пресуде Вишег привредног суда РС, број: 61 0 Пс 000024 12 Пж 2 од 25.12.2013. године одбачена је као неблаговремена, јер је ревизија достављена након истека рока од 15 дана од дана достављања отправка  другостепене пресуде. У овом сегменту поставља се питање одговорности  менаџмента а.д. ОЦ Јахорина "Пале", за пропуштање рока за изјављивање ревизије и за тренутну правну ситуацију у спору са МДП "УПИ", поготово имајући у виду аргументе које је овај орган прибавио од Правобранилаштва РС, а односи се на поједина спорна питања ради правилне  примјене "института  правно неоснованог обогаћења" по основу којег је и пресуђено у корист Мдп "Упи". И. Сарајево. Пропуштањем а.д. ОЦ "Јахорина", Пале да правовремено искористи расположиво правно средство и изјави ревизију против пресуде   Вишег привредног суда РС,  без обзира што изјављена ревизија не би одложила поступак извршења , у потпуности је погоршана правна позиција а.д. ОЦ "Јахорина", Пале у  конкретном спору. Имајући у виду однос између Министарства трговине и туризма и јавних предузећа, цијенимо да су питање спорних односа између два јавна предузећа требали ријешити органи управљања у предузећу  прије него што је званично и донијета пресуда Окружног привредног суда у Источном Сарајеву како би се предуприједила настала ситуација.

Са изложеног и са становишта Уставом Републике Српске устројене подјеле надлежности између судске, законодавне и извршне власти, као и с обзиром на ток извршног поступка цијенимо  да су ограничене правне могућности да се изнађе рјешење којим ће се обуставити  извршење на основу  пресуде Вишег привредног суда РС, јер је ово питање у искључивој судској надлежности.

У вези евентуалног спровођења поступка конверзије конвертибилних обвезница у капитал а.д. ОЦ "Јахорина", Пале, истичемо да је неспорно у области туризма стратешки интерес развој туризма на, али је у погледу конкретних финансијских питања у дефинисању омјера конверзије по расписаном јавном позиву ОЦ "Јахорина" а.д. Пале  кључна улога "Инвестиционо развојне банке РС" и то првенствено у сегменту процјене финансијских ефеката евентуалне конверзије  обвезница у акције. У конкретном случају "Инвестиционо развојна банка РС" а.д Бања Лука је у двострукој функцији, Банка се појављује и као дужник и као повјерилац у односу према а.д. ОЦ "Јахорина" Пале, јер управља Акцијским фондом Републике Српске и Фондом за реституцију Републике Српске који учествују више од 90 % у укупној структури капитала Друштва  и који су обвезници поврата средстава по основу  откупљених конвертибилних обвезница, а са друге стране  Банка је уједно и повјерилац у односу на Друштво  јер потражује износ на име откупа емитованих конвертибилних обвезница а.д. "ОЦ Јахорина", Пале. Стога је сагледавање пословних интереса а.д. "ИРБ РС", односно "Фонда за развој источног дијела Републике Српске" а.д. Бања Лука са једне стране и  "Акцијског фонда Републике Српске" а.д. Бања Лука, односно Фонда за реституцију Републике Српске" а.д. Бања Лука у капиталу а.д. ОЦ "Јахорина", Пале са друге стране  кључно са становишта правилног односа према питању конверзије конвертибилних обвезница.

На крају овог појашњења желимо да Вас информишемо да ће Министарство трговине и туризма, свјесно озбиљности ситуације у пословању а.д. "ОЦ Јахорина", Пале и могућих посљедица на пословање приватног сектора на  Јахорини, предузети све расположиве мјере ради одржавања континуитета пословања а.д. "ОЦ Јахорина", Пале.

С поштовањем,

                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                            Мр Предраг Глухаковић

 

 

16.07.2015
Сазив: 
9