Народни посланик Михнет Окић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Ради се о накнадама по рјешењима за отпремнине, значи у Закону о раду, за отпремнине из 1992. године који су остали бесправно без посла, без радног односа и тражим да ми се каже, докле с том исплатом и да нам се достави у писаном облику регистар свих тих пријављених и оних којима је исплаћено?

Обзиром да има људи који више од пет година имају рјешења, а нису наплатили та средства, а има оних који нису уопште третирани, па зато тражимо комплетно.

ОДГОВОР:

Број: 16-011-10/16

Бања Лука, 17.03.2016.год.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина  је  на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02.03.2016. год. поставио  сљедеће посланичко питање:

               Ради се о накнадама по рјешењима за отпремнине, значи у Закону о раду, за отпремнине из 1992.год. који су остали бесправно без посла , без радног односа , и тржим да ми се каже , докле с том исплатом , и да нам се достави у писаном облику регистар свих тих пријављених и оних којим аје исплаћено .

Обзиром да има људи који више од 5 година имају рјешења , а нису наплатили та средства , а има  оних који нису уопште третирани , па зато тражимо комплетно.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У законском року од три мјесеца /од 16.11.2000.год. до 16.02.2001.год./ ово министарство је запримило  58.658 захтјева за остваривање права на отпремнину у смислу одредбе члана 152. Закона о раду  који су евидентирани  у бази података овог министарства.

На рјешавању захтјева ради једна комисија од 5 чланова , а прва рјешења су донесена 2003.год., и  у периоду од 2003. до 31.12.2015.године  Комисија је укупно  ријешила 31499 захтјева –предмета,  што  у  односу на укупан број од 58.658 запримљених и до сада заведених  захтјева у базу података износи 53,70   %.

Што се тиче имплементације  одредбе, чл.152 Закона о раду и даље су присутни проблеми са којима се комисија сусреће у  раду, а то су, осим великог броја захтјева и промјена адреса подносилаца, такође и некомплетност захтјева у смислу документације која је потребна за рјешавање (недостатак рјешења о престанку радног односа и копија радне књижице, односно потврда о радном стажу). У пракси је 90% захтјева  некомплетно, што изискује додатно вријеме при комплетирању предмета,

Од укупно ријешених 31499 захтјева и донесених  рјешења у периоду од 2003. до краја 2015.  године, признато је право на отпремнину, односно  донесено је  17605 позитивних рјешења за исплату,што у односу на укупан број ријешених предмета износи 55,89%.

У  периоду  од 2003. год. односно од 2007.год. /када су почеле прве исплате отпремнина /  до 31.12.2015. године из Буџета Републике је укупно исплаћено 13.353.268,08 КМ по правоснажним рјешењима за 7254 корисника   , док 10351 рјешења није исплаћено (укључујићи и спискове који чекају исплату) и за ова правоснажна рјешења за исплату потребно је издвојити износ од 19.957.626,76 КМ (износ утврђен на основу просјека плате у РС од 827,33 КМ за период 10,11.и 12. мјесец 2015.године).                

Чланом 153. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), прописано је да висина отпремнине из члана 152. став 1. овог закона зависи од дужине радног стажа радника код послодавца код којег је престао радни однос  и обрачунава се по коефициентима  од 1,33; 2,00; 2,66; и 3.00 просјечне плате у Републици у посљедња три мјесеца прије мјесеца у коме се раднику признаје право на отпремнину, односно врши исплата отпремнине према подацима Републичког завода за статистику;

               Исто тако, члан 154. прописује да се отпремнина из члана 153. овог закона исплаћује раднику на терет фонда формираног за ову сврху из средстава обезбијеђених од продаје државног капитала и других извора, у складу са законом.

               Обзиром да исплата зависи од динамике и износа дозначених средстава Министарству, није могуће унапријед одредити  датум исплате отпремнине.

Оно што можемо рећи то је да се у Буџету Републике Српске редовно (сваке године) обезбјеђују средства за исплату предметних отпремнина, а ово министарство врши исплату према редосљеду доношења рјешења.

Због великог броја приспјелих захтјева (цца 60.000) и износа средстава који се на годишњем нивоу обезбјеђују у Буџету Републике, ово министарство није у могућности да све захтјеве ријеши и исплати одмах по доношењу рјешења, због чега се у рјешењу и наводи да ће отпремнина бити исплаћена по обезбјеђењу средстава за те намјене.

Што се тиче динамике исплате, обавјештавамо Вас да су, према задњим списковима  за исплату из  децембра  мјесеца 2015.године, на ред за исплату дошла рјешења донесена у јулу и аугусту  2011.год. који нажалост још нису реализовани, као ни списак из септембра 2015.год те спискови из септембра и новембра 2014.год. јер Министраство финансија није овом министарству дозначило сва  средства која су у буџету обезбјеђена  за исплату предметних отпремнина.

Уколико би убрзо дошло до реализације свих ових спискова који чекају на исплату (за 1197 корисника у износу 2.366.549,33 КМ), онда би за период 2007. до 31.12.2015. године  било исплаћено укупно 8451 корисник у новчаном износу од 15.719.817,41 КМ, док би остало неисплаћено 9154 корисника у износу од 17.594.348,97 КМ (износ утврђен на основу просјека плате у Републици Српској од 827,33 КМ за период октобар, новембар и децембар 2015. год.)

Зато вас упућујемо, да додатне информације по овом питању потражите од Министарства финансија.

 

С поштовањем,                                                                           

                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                      Миленко Савановић

02.03.2016
Сазив: 
9