Народни посланик Небојша Вукановић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Деветој сједници одржаној 3. марта 2020. године

 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

                                                                                                                                                                 

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

 

Шта се догађа са концесионом накнадом и уговором о гасификацији Бања Луке?

            Влада РС донијела је прије 8 година одлуку о давању концесије за изградњу система за аутономно снабдијевање гасом на територији Бања Луке са друштвом „Теплогазсервис пројект сервис“ из Москве на 30 година, вриједан 162 милиона КМ.

Шта је до сада урађено?

 

ОДГОВОР:

Број: 05.02/011-79-1/20

Датум: 7.4.2020. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине, одржаној 3. марта 2020. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Шта се догађа са концесионом накнадом и уговором о гасификацији Бањe Луке?

Влада РС донијела је прије 8 година одлуку о давању концесије за изградњу система за аутономно снабдијеање гасом на територији Бање Луке са друштвом „Теплогазсервис пројект сервис“ из Москве на 30 година, вриједан 162 милиона КМ. Шта је до сада урађено?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

 • Рјешењем Владе  Републике Српске број 04/1-012-2-2012/12 од 16.8.2012. године  привредном друштву ООО „ТЕПЛОГАЗСЕРВИСПРОЕКТ ОВЕРСИЗ“ додијељена је концесија за изградњу, коришћење и одржавање система за аутономно снабдијевање течним нафтним гасом/ТНГ-ом на територији града Бања Лука. Концесија је дата на период од 30 година.

Уговор о концесији за изградњу, коришћење и одржавање система за аутономно снабдијевање ТНГ-ом на територији града Бања Лука број 05.01/31-1095/12 закључен је дана 19.9.2012.године. Накнадно је извршен пренос права и обавеза из Уговора о концесији на новоосновано концесионо предузеће „Газсервис РС“ д.о.о. Бања Лука.

У складу са прописима и уговорним обавезама одређена је и уплаћена једнократна концесиона накнада у укупном износу од 190.000,00 КМ. Висина концесионе накнаде за право коришћења предмета концесије одређена је у износу од 3,1% од укупног прихода оствареног обављањем наведене дјелатности.

 

 • Уговор о концесији је на захтјев концесионара три пута анексиран.

 

 • Анексом I Уговора (сагласност Владе - Рјешење број 04/1-012-2-2667/12, од 14.11.2012.године) измијењен је основни уговор у дијелу који се односи на начин достављања банкарске гаранције за добро извршење посла па је тако прописано да концесионар концеденту преда банкарску гаранцију у року од 12 мјесеци од дана закључења уговора, на износ од 5% процијењене вриједности сваке фазе инвестиције, динамиком која је дата у Анексу уговора

 

 • Анексом II Уговора (сагласност Владе - Рјешење број 04/01-012-2-2430/13, од  8.11.2013.године) измијењен је основни уговор у дијелу који се односи на продужење припремног периода са 12 на 36 мјесеци, те у вези с тим продужен је и рок достављања банкарске гаранције за исти период и извршен је пренос правa и обавеза из Уговора о концесији на новоосновано концесионо друштво „Газсервис РС" д.о.о. Бања Лука.

 

 • Анексом III Уговора (сагласност Владе - Рјешење број 04/01-012-2-2965/15, од 25.12.2015.године) измијењен је основни уговор у дијелу који се односи на продужење припремног периода, и у вези с тим продужење рока за достављање банкарске гаранције, до 31.12.2018.године. 

 

 • Концесионар се крајем фебруара 2020. године обратио Министарству енергетике и рударства захтјевом за новим анексирањем Уговора о концесији. У захтјеву је наведено да тренутно није у могућности финализирати пројектну документацију и спровести остале предвиђене активности, узимајући у обзир да су се отвориле нове опције око прикључења на магистрални гасовод „Турски (Балкански) ток" из правца Републике Србије, те тражи анексирање Уговора о концесији у дијелу који се односи на дужину трајања припремног периода и у вези с тим продужење рока достављања банкарске гаранције.

 

 • Концесионар је до сада израдио сљедеће студије:
 • Претходна студија о економској оправданости (Feasibility study)-Реализација пројекта аутономне гасификације посебних стамбених објеката са ЛПГ у Републици Српској, БиХ (Пилот пројекат Бања Лука) са 2 књиге прилога. Носилац израде: Институт за грађевинарство Бања Лука, Пословни центар Требиње и
 • Студија економске оправданости за додјелу концесије за изградњу система за аутономно снабдијевање течним нафтним гасом/ТНГ-ом на територији града Бања Лука са елементима заштите животне средине. Носилац израде: Пројект а.д. Бања Лука.

 

                                                                                                                                                           МИНИСТАР

        Достављено:

                                                                                                                                                       Петар Ђокић  

 1. наслову,
 2. а/а.

 

 

03.03.2020

Име посланика:

Сазив: 
10