Народни посланик Небојша Вукановић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 7. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

                Ко је власник ресторана „Комнен“ у НП Сутјеска, на Тјентишту, уз пут Гацко – Фоча, и апартмана „Силвер“ на истој локацији, коме се и на који рачун уплаћује новац од промета у ресторану и апартманима, и да ли је објекат направљен уз све дозволе и сагласности?

 

ОДГОВОР:
Број:15.04-011-485/19  

Датум: 01.11.2019.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

              Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 21.10.2019. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-462/19 од 21.10.2019. године, достављено je посланичко питање народног посланика Небојше Вукановића, Клуб посланика СДС.

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07. октобра 2019. године поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:     

„Ко је власник ресторана „Комлен“ у Националном парку „Сутјеска“, на Тјентишту, уз пут Гацко – Фоча и апартмана „Силвер“ на истој локацији, коме се и на који рачун уплаћује новац од промета у ресторану и апартманима и да ли је објекат направљен уз све дозволе и сагласности?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези чл. 263 и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Сходно члану 2. Закона о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/10), национални паркови и у њима садржане природне вриједности, природни ресурси и радом створене вриједности, укључујући и културно - историјске споменике, у својини су Републике Српске и као добра од општег интереса уживају посебну бригу и пажњу.

Националним парком „Сутјеска“ управља Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште у складу са Законом о националним парковима, Законом о Националном парку „Сутјеска“ („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) и подзаконским актима донесеним на основу ових закона.

Сходно тачки XVI Одлуке о усклађивању Oдлуке о промјени облика организовања Јавног предузећа Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште у јавну установу („Службени гласник Републике Српске“, број 53/16) извршена је укњижба својине у корист Републике Српске на свим непокретностима којима управља Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште.

На тај начин све непокретности у Националном парку „Сутјеска“ су постале власништво Републике Српске, па су тако у власништву Републике Српске и новоизграђени ресторан „Комлен“ и апартмани Силвер I и Силвер II у Националном парку „Сутјеска“, на Тјентишту, општина Фоча, којима управља и газдује Јавна установа Национални парк „Сутјеска“.

На захтјев Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште, Пореска управа, Подручни центар Источно Сарајево је донијела дана 03.07.2017. године Рјешење о фискализацији фискалне касе/штампача на основу којег је обвезнику ЈУНП „Сутјеска“ Тјентиште, ЈИБ 4401417310001, са сједиштем у Фочи, улица Тјентиште број: бб за продајно мјесто/ мјесто услуга ЈУНП „Сутјеска“ Тјентиште, улица Тјентиште број: бб Фоча, одобрава стављање фискалног система који се састоји од фискалне касе/штампача и терминала у функцију регистровања промета.

Цјелокупни промет од ресторана и апартмана, се уплаћује на рачун Јавне установе Национални парк “Сутјеска“ отворен код Нове банке.

Према подацима Службе рачуноводства ЈУНП „Сутјеска“ дана 30.09.2019. године евидентиран је приход од ноћења у апартманима у износу од 42.236,62 КМ, а свеукупни приход од рада ресторана и апартмана у износу од 339.833,50 КМ, што представља значајно повећање у односу на 2018 годину, када је остварен приход од ноћења у апартманима у износу од 12.461,13 КМ, а свеукупни приход од рада ресторана и апартмана у износу од 256.720,87 КМ.

Јавна установа Национални парк “Сутјеска“ Тјентиште посједује грађевинску дозволу број 15.03-360-202/17 од 14.02.2018. године, коју је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, за реконструкцију објекта ресторана (корисне површине 145,39 m2), апартмана (корисне површине 169,19 m2 и 147,56 m2) и јавног тоалета (корисне површине 21,80 m2), све у оквиру Националног парка „Сутјеска“, на земљишту означеном као к.ч. број 142 к.о. Тјентиште, на територији општине Фоча. Грађевинска дозвола је издата на основу Локацијских услова бр.15.02-364-107/17 од 16.08.2017. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију. У поступку издавања грађевинске дозволе, Јавна установа Национални парк “Сутјеска“ Тјентиште је прибавила сву потребну документацију, као и Сагласност на техничку документацију Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Бања Лука, бр. 07/1/624-600/17 од 04.10.2017. године.

Јавна установа Национални парк “Сутјеска“ Тјентиште посједује употребну дозволу број 15.03-360-32/18 од 12.08.2019. године, коју је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, за реконструисани објекат ресторана (корисне површине 145,39 m2), апартмана (корисне површине 169,19 m2 и 147,56 m2) и јавног тоалета (корисне површине 21,80 m2), све у оквиру Националног парка „Сутјеска“. Радови који су предмет ове употребне дозволе изведени су у свему према грађевинској дозволи и техничкој документацији која је саставни дио грађевинске дозволе.

У прилогу се доставља копија грађевинске дозволе, употребне дозволе, рјешења о фискализацији фискалне касе/штампача и Информација о пословању ресторана „Комлен“, Вила „Силвер I“ и „Силвер II“.

Прилог: - одговор на оба службена језика (латиница и ћирилица) 2х                                                                        

                -  електронска форма - CD       

                - документација као у тексту                                                                                                        

                                                                                                     

МИНИСТАР    

 

Сребренка Голић

НАПОМЕНА: Документација као у тексту доступна у Служби НС РС.

07.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10