Народни посланик Неда Петрић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика Демократски народни савез поставила је на Тринаестој сједници одржаној 14. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

               Зашто није донесен Правилник о посебним критеријумима, стандардима и процедурама, што је предвиђено чланом 20. тачка 10. Закона о избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у Републику Српску (''Службени гласник РС, број: 42/05'')?

               На основу овлашћења по члану 33. Закона о избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у РС, министар је поменути Правилник требао донијети још 2005. године. Сада је 2016. година, па моје питање гласи:

               Зашто Правилник о посебним критеријумима, стандардима и процедурама није донесен у предвиђеном року и када ће Правилник бити донесен?

ОДГОВОР:

Број: 18.03/1-011-300/16

Датум: _______________

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народна посланица Неда Петрић, Клуб посланика Демократски народни савез, на Тринаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. јула 2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

“Зашто није донесен Правилник о посебним критеријумима, стандардима и процедурама, што је предвиђено чланом 20. тачка 10. Закона о избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у Републику Српску („Службени гласник РС, број: 42/05“)?

На основу овлашћења по члану 33. Закона о избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у РС, министар је поменути Правилник требао донијети још 2005. године. Сада је 2016. година, па моје питање гласи:

Зашто Правилник о посебним критеријумима, стандардима и процедурама није донесен у предвиђеном року и када ће Правилник бити донесен?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/11 ),  дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Чланом 20. Закон о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републику Српску („Службени гласник Републике Српске”, број 42/05 и 52/12) регулисане су обавезе Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске у реализацији Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума на територији Републике Српске.

Одредбама овог члана регулисано је да Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске у оквиру својих надлежности, а у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, обавља низ активности побројаних у више тачака, а које се односе на:

  • праћење и анализирање питања у вези са повратком,
  • координирање и реализације плана повратка и репатријације,
  • стварање међуентитетске сарадње у вези са повратком,
  • вршење процјене и вођење базе података у вези са избјеглицама, расељеним лицима и повратницима,
  • формулисање циљева у вези са реализацијом Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума,
  • реализовање, координирање и надгледање реализације пројеката обнове и реконструкције стамбених јединица и одрживог повратка,
  • информисање о реализацији Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума,
  • предузимање и других активности које се односе на спровођење Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума.

Имајући у виду напријед наведено, а посебно обавезу сарадње са Министарством за људска права и избјеглице БиХ по овом питању, а у циљу јединствене примјене критерија, стандарда и процедура из члана 20. Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републику Српску, министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске није доносио посебан правилник, већ је у примјени био Правилник о минимуму стамбених услова за санацију и изградњу стамбених објеката у сврху повратка (''Службени гласнк БиХ'' бр. 93/06) који је 2012. године преименован у Стандарде за обнову и изградњу стамбених јединица и објеката у сврху збрињавања повратника (''Службени гласник БиХ'' бр. 74/12 ). Ови стандарди су и данас у примјени.

У циљу да се осигура да одабир корисника пројеката обнове и реконструкције стамбених јединица буде једнообразан и транспарентан на цијелој територији Републике Српске, министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске је, реализујући обавезу из члана 23. став 3. Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републику Српску, донио одговарајуће акте у предвиђеним роковима који су носили назив ''Процедуре'' које су се сваке године ажурирале у складу са потребама праксе на терену. Данас су у примјени Процедуре за избор корисника и реализацију пројеката помоћи у изградњи, доградњи и санацији стамбених јединица по принципу ''кључ у руке'', додјеле грађевинско-занатског материјала са стимулативним новчаним средствима и новчане помоћи ради рјешавања стамбених проблема повратника, расељених лица и избјеглица из средстава Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, број: 18.04-07-148-1/16, и који су објављени на званичном сајту Владе Републике Српске - Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске: хттп://www.владарс.нет.

Реализујући обавезе координирања и планирања из члана 20. Закона, Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске доноси годишњи Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, а обавезе извјештавања реализује путем Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица два пута годишње и Информацијом о остваривању права расељених лица, повратника и избјеглица једном годишње.

 

М И Н И С Т А Р

Давор Чордаш

                                                                                            

 

 

14.07.2016

Име посланика:

Сазив: 
9