Народни посланик Неда Петрић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС-СРС поставила је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли је приликом пријаве кандидата на конкурс за пријем у радни однос, уопште дозвољено тражити увјерење о некажњавању за кривично дјело?

По Извјештају Агенције за заштиту личних података то није дозвољено, а ако јесте, интерсује ме, како можемо исправити, да кажем неправду, јер лица која не живе на територији тамо гдје су рођена, а управо општин,а односно ЦЈБ или надлежна полицијска служба, која води поменуту казнену евиденцију и издаје дата увјерења, се води према мјесту рођења подносиоца захтјева и такав подносилац захтјева плаћа админситративну таксу у износу од 35 КМ, и такође су изложени трошковима пута, док рецимо у Републици Српској је та такса доста нижа, ако изумемо те трошкове пута, онда су подносиоци захтјева који припадају овој првој категорији, у доста тежем положају односно у неравноправном положају.

Да ли постоји могућност да се то неким интерним актом регулише?

 

ОДГОВОР:

Број: 10.2-011-42/16

Датум: 17.02.2016. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС – СРС, на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09.02.2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

 „Да ли је приликом пријаве кандидата на конкурс за пријем у радни однос уопште дозвољено тражити увјерење о некажњавању за кривично дјело ?

По извјештају Агенције за заштиту личних података то није дозвољено, а ако јесте, интересује ме, како можемо исправити, да кажем неправду, јер лица која не живе на територији тамо гдје су рођена, а управо општина, односно ЦЈБ или надлежна полицијска служба, која води поменуту казнену евиденцију и издаје дата увјерења, се води према мјесту рођења подносиоца захтјева и такав подносилац захтјева плаћа административну таксу у износу од 35 КМ, и такође су изложени трошковима пута, док рецимо у Републици Српској је та такса доста нижа, ако изуземо те трошкове пута, онда су подносиоци захтјева који припадају овој првој категорији, у доста тежем положају односно неравноправном положају.

Да ли постоји могућност да се то неким интерним актом регулише?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

Чланом 29. став 1. тачка 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11 и 37/12) прописано је да на радном мјесту државног службеника може бити запослено лице које, између осталог, није осуђиванo за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичким органима управе.

Чланом 10. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника  („Службени гласник Републике Српске“ 68/09, 31/12 и 24/15) прописано је да кандидати уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас достављају фотокопије сљедећих докумената: дипломе о завршеној стручној спреми,  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања и личне карте или пасоша, док се испуњеност других доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, односно интерни оглас.

Чланом 22а) истог Правилника прописано је да је изабрани кандидат дужан да, у року од седам дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије свих докумената којима се доказује испуњеност општих и посебних услова тражених јавним конкурсом или интерним огласом.

               Дакле, само је изабрани кандидат дужан да достави све тражене доказе, што значи да остали кандидати неће имати трошкове прибављања истих.

               Сличне одредбе, с нужним измјенама, садржи и Уредба о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ 38/12 и 20/15).

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                      Лејла Решић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9