Народни посланик Недељко Гламочак Министарство управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Осмој сједници одржаној 26. новембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ако дође до референдума о чланству у НАТО, да ли  ће се проводити на нивоу БиХ или на нивоу ентитета, односно да ли ће Република Српска и грађани Републике Српске имати могућности да питају и одлуче хоће ли или  неће у НАТО?

Молим да образложење дате писменим путем.

ОДГОВОР:

Број : 10.1-011-546/19

Дана: 24.12.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                                    

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на осмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 26. новембра 2019. године, посланичко питање упућено Министру управе и локалне самоуправе, а оно гласи:

„Ако дође до референдума о чланству у НАТО, да ли ће се проводити на нивоу БиХ или на нивоу ентитета, односно да ли ће Република Српска и грађани Републике Српске имати могућности да питају и одлуче хоће ли или неће у НАТО?.“

 

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

 

ОДГОВОР

 

Чланом 2. став 1. Закона о  референдуму  и  грађанској иницијативи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/10 и 46/10) прописано је:  „Референдум у Републици Српској ( у даљем тексту: републички референдум) може се расписати ради претходног изјашњавања  грађана, у складу са уставом.“

 

Чланом 3. Закона прописано је: „На начин утврђен овим законом грађани иницирају промјену Устава, те иницирају, односно предлажу доношење закона, других прописа и општих аката из надлежности Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина), општине, односно града, расписивање референдума о одређеном питању и подносе друге  приједлоге у складу са Уставом, законом и статутом ( у даљем тексту: грађанска иницијатива).“

Чланом 10. став 1. Закона прописано је: „Народна скупштина одлуку о расписивању референдума доноси већином гласова укупног броја народних посланика“, док је ставом 2. истог члана прописано: „ Приједлог за расписивање републичког референдума могу поднијети предсједник Републике, Влада Републике Српске, најмање 30 народних посланика или најмање 10.000 бирача“.

Чланом 11. Закона прописано је: „Одлука о расписивању референдума садржи нарочито: назначење територије за коју се референдум расписује, питање или питања о којима се грађани изјашњавају и вријеме спровођења референдума.“

Члан 35. Закона гласи:  „Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак.                                Референдумско питање добило је подршку грађана ако се за њега изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на референдуму.“

С поштовањем,                                                                                         

            М и н и с т а р

 

                                                                                                                      Лејла Решић

Достављено:

-Наслов,

-а/а

 

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

 

26.11.2019

Име посланика:

Сазив: 
10