Народни посланик Недељко Гламочак предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице, 20. октобра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Зашто Влада не именује главног шумарског инспектора, него годинама држи у вршиоцу дужности лице које не испуњава услове?

 

ОДГОВОР:

Број: 12.06-011-328/21

Датум: 23.11.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Гламочак Недељко, Клуб посланика СДС,  је између двије сједнице дана 20. октобра 2021. године поставио сљедеће посланичко питање:

„ Зашто Влада не именује главног шумарског инспектора, него годинама држи у вршиоцу дужности лице које не испуњава услове ?

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чл. 244. и  245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20 ), дајемо сљедећи:

              

ОДГОВОР

Према подацима достављеним од Републиче управе за инспекцијске послове , a  имајући у виду да се из садржаја самог посланичког питања не може закључити на којег главног шумарског инспектора у Републичкој у прави за инспекцијске послове се наведено питање односи (раније или сада постављеног лица), овај орган ће доставити податке са којима располаже а који се тичу постављења како ранијег тако и сада постављеног главног шумарског инспектора.

Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2316/08 од 25.08.2008. године, Горан Љубојевић је именован за помоћника директора - главног републичког инспектора за шумарство и ловство у Републичкој управи за инспекцијске послове, на период од 5 година. Именовани је засновао радни однос код овог органа дана 15.10.2008. године. Након истека наведеног периода, Влада Републике Српске је рјешењем, број: 04/1-012-2-2301/13 од 24.10.2013. године, поставила Горана Љубојевића за вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора на период до 90 дана. По истеку периода од 90 дана, Влада Републике Српске је рјешењем, број: 04/1-012-2-540/14 од 26.03.2014. године, поново поставила именованог за помоћника директора — главног шумарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове, на период од 5 година. Прије истека наведеног периода, овај орган је расписао Јавни конкурс за упражњена радна мјеста (од којих је једно од упражњених радних мјеста било мјесто помоћника директора -главног републичког шумарског инспектора), а који конкурс је објављен у дневном листу „Независне новине," издање на дан 12.02.2019. године и на интернет страници Агенције за државну управу. Именована Конкурсна комисија је спровела поступак јавне конкуренције те сачинила листу успјешних кандидата коју је доставила Агенцији за државну управу. Агенција за државну управу је актом, број: 23.03/120-183/19 од 26.03.2019. године доставила Влади Републике Српске, Генералном секретаријату приједлог за попуњавање упражњених радних мјеста помоћника директора у Републичкој управи за инспекцијске послове са листом најуспјешних кандидата, од којих је радно мјесто помоћника директора - главног републичог шумарског инспектора као најуспјешни кандидат био Горан Љубојевић, са додијељених 48 од могућих 50 бодова.

Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-865/19 од 28.03.2019. године, Горан Љубојевић постављен је за вршиоца дужности помоћника директора — главног републичког шумарског инспектора, на период до 90 дана. Након истека наведеног периода, Влада Републике Српске је именованог постављала још пет пута за вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора, на период до 90 дана, да би у коначници донијела рјешење о разрјешењу вршиоца дужности, број: 04/1-012-2-828/21 од 18.03.2021. године, јер је именованом истекло вријеме на које је био постављен.

Дана 04.01.2021. године Станислав Кузмановић, дипломирани инжењер шумарства је засновао радни однос код овог органа, а на основу рјешења Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-829/21 од 18.03.2021. године, којим је постављен за вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора, на период до 90 дана. Након истека наведеног периода, Влада Републике Српске је именованог поставила још два пута за вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора, од којих је друго рјешење о постављењу за вршиоца дужости, број: 04/1-012-2-2718/21 од 16.09.2021. године, још увијек важеће.

Како је у конкретном случају ријеч о државним службеницима, помоћницима директора које поставља и разрјешава Влада Републике Српске, у складу са одредбама члана 81. став (4) Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", број 115/18) и члана 42. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), то овај орган не може дати изјашњење о разлозима за њихово постављење односно разријешење нити може дати изјашњење у погледу испуњености услова лица која су била или су сада постављена на мјесто помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора, будући да су услови за наведено радно мјесно прописани чланом 112. Правилика о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске", бр. 94/20 и 74/21) а да њихову испуњеност утврђује Конкурсна комисија, уколико је расписан Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у републичком органу, односно Влада у складу са претходно наведеним одредбама Закона.

 

                                                                         

 

                                                                                                                      М  И  Н  И  С  Т  А  Р          

                      

                                                                                                                                                                                             Др Борис Пашалић

 

20.10.2021

Име посланика:

Сазив: 
10