Народни посланик Недим Чивић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недим Чивић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Ми смо на некој  од претходних сједница постављали посланичко питање, а тиче се права на отпремнину. Добили смо неки одговор, али нисмо задовољни. Стварно не знам, господине министре, зашто ми не можемо да добијемо увид у имена и презимена особа која испуњавају услове на отпремину, имена и презимена особа која, по Вашим критеријумима, не испуњавају услове за ту оптпремину, као и динамику дакле, до сада исплаћених, са именима и презименима, наравно до сада ипслаћених лица ове отпремнине.

               Тражимо имена и презимена свих особа које испуњавају услове на отпремнину, имена и презимена оних особа које не испуњавају и зашто не испуњавају, и наравно ову динамику до сада исплаћених. Дакле, који је то поредак са именима и презименима лица која остварују права, дакле исплаћени су и оних који још увијек чекају то законско право на отпремину.

ОДГОВОР:

Број: 16-011-4/16

Бања Лука, 23.02.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Недим Чивић, Клуб посланика Коалиције Домовина,  је  на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07.02.2017. године поставио  сљедеће посланичко питање:

               Ми смо на некој од претходних сједница постављали посланичко питање, а тиче се права на отпремнину . Добили смо неки одговор, али нисмо задовољни .

Стварно не знам , господине министре, зашто ми не можемо да добијемо увид у имена и презимена особа која испуњавају услове на отпремнину, имена и презимен аособа која по вашим критеријумима не испуњавају услове за ту отпремнину , као и динамику дакле , до сада исплаћених , са именима и презименим а , наравно до сада исплаћених лица ове отпремнине.

Тражимо имена и презимена свих особа који испуњавају услове на отпремнину , имена и презимена оних особа које не испуњавају и зашто не испуњавају, и наравно ову динамику до сада исплаћенох .

Дакле који је то поредак са именима и презименима лица која остварују права , дакле исплаћени су и оних који још увијек чекају  то законско право на отпремнину,

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У законском року од три мјесеца /од 16.11.2000.год. до 16.02.2001.године/ ово министарство је запримило  58.658 захтјева за остваривање права на отпремнину у смислу одредбе члана 152. Закона о раду,  који су евидентирани  у бази података овог министарства.

На рјешавању захтјева ради једна комисија од 5 чланова , а прва рјешења су донесена 2003.године, а  у периоду од 2003. до 31.12.2016.године  Комисија је укупно  ријешила 31 970 захтјева –предмета,  што  у  односу на укупан број од 58 658 запримљених и до сада заведених  захтјева у базу података износи 54,50  %.

Од укупно ријешених 31 970 захтјева и донесених  рјешења у периоду од 2003. до краја 2016.  године, признато је право на отпремнину, односно  донесено је  17 799 позитивних рјешења за исплату отпремнине  и  14 171 негативних рјешења којима су захтјеви одбијени или одбачени.

               У периоду од 2007. године, од кад су почеле прве исплате отпремнина, па до 31.12.2016. године укупно је:

  • исплаћено 7 678 корисника тј. рјешења у новчаном износу од 14.211.662,06 КМ;
  • на исплату чека 1 194 корисника у износу од 2.358.425,27 КМ (уколико би убрзо дошло до реализације свих ових спискова који чекају исплату, онда би укупно било исплаћено 8 872 корисника у новчаном износу од 16.570.087,33 КМ);
  • није исплаћено 8927 корисника тј. рјешења

Дакле што се тиче вашег захтјева за списком свих лица који испуњавају услове за отпремнину са стањем на дан 31.12.2016.године,  то је списак од 17 799 лица  којима је признато право на отпремнину, односно који посједују позитивно рјешење Комисије, и од тога броја 7 678  лица- корисника је исплаћено, а  1 194 је у фази изсплате, након чега ће број исплаћених рјешења бити 8  872. Значи, могуће је дати податке о онима који испуњавају услове и онима који не испуњавају услове за отпремнину, само за онај број ријешених предмета , а то је као што је напријед наведено

31 970 предмета или захтјева .

Што се тиче захтјева који још нису ријешени, а то је број од 26 688 захтјева, не може се априори знати ко од њих успуњава услове за остваривање права на отпремнину, а ко не , док се исти не узму у рад, при чему напомињемо да је чл.152 Закона о раду тачно прописао који су услови за остваривање права на отпремнину.

Одредбама члана 152 Закона о раду прописано је да:

Радник који се на дан 31.12.1991.год. налазио у радном односу код послодавца чије је сједиште било на садашњој територији Републике Српске, а који сматра да му је радни однос незаконито престао код тог послодавца, почев од тога датума па до дана ступања на снагу овог закона, има право да у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтјев за остваривање права на отпремнину“...

Из тих одредаба произилази да је за законито признавање права на отпремнину потребно испуњење три услова:

1. да је на дан 31.12.1991.год. био у радном односу код послодавца чије је   

   сједиште на садашњој територији Републике Српске

2. да му је радни однос незаконито престао у законом утврђеном периоду

3. да је захтјев поднесен у тромјесечном року (16.11.2000.год. до 16.02.2001.)

При томе истичемо , да  није свим подносиоцима  захтјева , којима је у законом предвиђеном року престао  радни однос, исти престао незаконито, јер је у ситуацији када је радни однос престао на лични захтјев , по споразуму , због престанка рада послодавца , због престанка потребе за радом , због отварања стечајног поступка, због неоправданог изостанка с посла, због самовољног напуштања, због радног односа на одређено вријеме,    исти престао на законит начин 

Право на отпремнину у смислу одредаба Закона о раду, немају ни лица која су својевремено остварила право на накнаду за отказни рок, или на накнаду за чекање према одредбама бившег Закона о радним односима, као ни лица која су водила судски спор у вези са престанком радног односа, уколико је радни спор окончан правоснажном одлуком.

Што се тиче вашег захтјева да вам се доставе спискови , истом не можемо удовољити, као што смо навели у ранијем одговору на посланичко питање народног посланика Михнета  Окића, не само из практичних разлога, јер се ради  о списковима  од преко  1000 страница,  него и због заштите личних података корисника .

С поштовањем,                                                                           

                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                         Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9