Народни посланик Ненад Стевандић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ово питање постављам у име седам инвалидских организација из Града Бањалуке, а у име осталих који имају сличне проблеме. Наиме,  можете ли Ви, или неком уредбом Владе, омогућити један рационалан приступ у изнајмљивању просторија  овим организацијама?

Организације у Бањалуци, које су добиле просторије од Скупштине Града Бањалука, не плаћају их, али им се фактуре достављају по тржишној цијени, тако да рецимо добијају  просторе чија је цијена 1.500 марака и они, наравно, су принуђени да плаћају ПДВ. Они тај ПДВ плате за годину дана око 2.500 до 3.000, зависно од квадратуре и колика је организација, а њихова годишња дотација, грантови преко градова гдје буду, су таман толики: између 2.500 и 3.000 марака.

Да ли је могуће уредбом,  као што је рецимо у САД, удружења ветерана на тај начин  добијају да им се не фактурише тржишна цијена, самим тим би тај новац који они морају  утрошити за плаћање ПДВ-а остао за рад? Оваквих организација у Републици Српској постоји 26.

Молићу да упутите дописе општинама да се ово на неки начин третира као иницијатива Владе, мислим да би то било у корист свих  а поготово оних, јер ја .Ово што сам Вам поставио као питање нисам то рекао као идеју, или као кафански разговор,  него сам ја ове људе примио, разговарао са  њима, ми смо тачно израчунали да се ту губи  огроман новац који у принципу се на крају расподјељује као што се сваки ПДВ расподјељује, на штету тих инвалидских организација.

ОДГОВОР:

Број:  06.07/012-1128-1/16

Датум: 21.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко  питање 

               Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Дванаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 17. маја 2016. године сљедеће посланичко питање (питање народног посланика из Стенограма):

               ,,Ово питање постављам у име седам инвалидских организација из Града Бањалуке, а у име осталих који имају сличне проблеме. Наиме, можете ли Ви, или неком уредбом Владе, омогућити један рационалан приступ у изнајмљивању просторија овим организацијама?

               Организације у Бања Луци, које су добиле просторије од Скупштине Града Бањалука, не плаћају их, али им се фактуре достављају по тржишној цијени, тако да рецимо добијају просторе чија је цијена 1.500 марака и они, наравно, су принуђени да плаћају ПДВ. Они тај ПДВ плате за годину дана око 2.500 до 3.000, зависно од квадратуре и колика је организација, а њихова годишња дотација, грантови преко градова гдје буду, су таман толики: између 2.500 и 3.000 марака.

               Да ли је могуће уредбом, као што је рецимо у САД, удружења ветерана на тај начин добијају да им се не фактурише тржишна цијена, самим тим би тај новац који они морају утрошити за плаћање ПДВ-а остао за рад? Оваквих организација у републици Српској постоји 26.

               Молићу да упутите дописе општинама да се ово на неки начин третира као иницијатива Владе, мислим да би то било у корист свих, а поготово оних, јер ја ово што сам вам поставио као питање нисам то рекао као идеју, или као кафански разговор, него сам ја ове људе примио, разговарао са њима, ми смо тачно израчунали да се ту губи огроман новац који у принципу се на крају расподјељује као што се сваки ПДВ расподјељује, на штету тих инвалидских организација.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Неке непокретности, које су у власништву локалних заједница,  континуирано у дужем периоду користе без накнаде  лица чије су дјелатности у јавном интересу (Дјечије позориште РС Бања Лука, Уставни суд РС Бања Лука, ЈП Раднички универзитет РС Бања Лука итд). Међу корисницима непокретности, а најчешће се ради о канцеларијском простору, појављују се и разна удружења од јавног значаја, инвалидске, хуманитарне и сличне организације, такође користе просторе  без икакве накнаде.

Закон о ПДВ-у (“Сл. гласник БиХ”, бр. 9/05, 35/05 и 100/08) је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, међутим први пут се проблем обрачуна ПДВ-а на услуге изнајмљивања простора појавио након контроле инспектора Управе за индиректно опорезивање, који су локалној заједници, конкретно Граду Бања Луци средином 2011. године наложили плаћање ПДВ-а на те услуге. Законски основ се налази у члану 20. став 1. Закона о ПДВ-у којим је прописано да пореска основица промета добара или услуга јесте опорезиви износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прими или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге, укључујући субвенције које су непосредно повезане са цијеном тих добара или услуга, у коју није укључен ПДВ, ако овим законом није другачије прописано. Даље је ставом 8. истог члана Закона прописано да ако је накнада за промет добара или услуга мања од тржишне вриједности или ако је промет извршен без накнаде, основица је тржишна вриједност добара, односно услуга у моменту њиховог промета, без ПДВ-а.

Након првостепених рјешења Управе за индиректно опорезивање и другостепени поступци су потврдили да је исправно примијењен Закона о ПДВ-у, односно да се ради о опорезивом промету услуга и да за то нису предвиђена ослобађања или изузећа, те да се издавање пословних простора, односно уступање на коришћење сматра тржишном конкуренцијом.  Међутим, на проблем су и даље упозоравали корисници простора, па је урађен приједлог измјена и допуна Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, који није усвојен на сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање, јер су предложене одредбе биле у супротности са Законом о ПДВ-у, који има већу правну снагу од подзаконског акта.

И поред настојања да се овај проблем ријеши, он је остао и даље као велики проблем удружењима и осталима који користе просторе, јер је често њихов буџет мањи од износа ПДВ-а кога треба да плате. На крају остаје да се у текст новог Закона о ПДВ-у, који је тренутно у изради, предложе изузећа код опорезивања услуга везаних за уступање простора на коришћење удружењима од јавног или посебног значаја за Републику Српску.

При томе треба напоменути да је сагласно одредбама Закона о систему индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 и 32/13) створен организациони основ за јединствени систем индиректног опорезивања у БиХ, те је организована УИО као самостална управна организација која спроводи законске и друге прописе о индиректном опорезивању. Под индиректним порезима, поред ПДВ-а, подразумијевају се: увозне и извозне дажбине, акцизе и сви други порези зарачунати на робу и услуге, укључујући и порез на промет и путарине.

Политику индиректног опорезивања утврђује Савјет министара БиХ на приједлог Управног одбора Управе за индиректно опорезивање. Законе из области индиректног опорезивања (које се односе на увозне и извозне дажбине, акцизе, ПДВ и путарине), као и њихове измјене и допуне коначно усвајају Представнички дом и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ

 

    

                

                                МИНИСТАР                

                         др Зоран Тегелтија

 

 

Достављено:

  • Наслову
  • а/а

 

 

17.05.2016
Сазив: 
9