Народни посланик Никола Гаврић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Никола Гаврић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 17. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Када ће бити извршен пренос замљишних књига из Општинског суда у Грачаници (Федерација БиХ) у Основни суд у Добој (РС) за подручје општине Петрово?

Општина Петрово је вјероватно једина општина у РС код које се укњижба стварних права на непокретностима које се налазе на њеном подручју од 1995. године није књижила у Земљично-књижном уреду Основног суда са сједиштем у РС, већ у Федерацији БиХ.

ОДГОВОР:

Број:  21.01/052-283/15                                                                                                                        

Дана, 03.06.2015. год.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

           

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

На 3. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 15, 16, 17. и 21. априла 2015. године, народни посланик  НИКОЛА ГАВРИЋ, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио  је посланичко питање:

„Када ће бити извршен пренос земљишних књига из Општинског суда у Грачаници, ФБиХ у Основни суд у  Добоју, за подручје општине Петрово''.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/09) и чланом 264. Пословника Народне Скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11) достављамо Вам одговор на посланичко питање које гласи:

„Последњих неколико година актуелно је питање размјене земљишних књига између Основних судова Републике Српске и Федерације БиХ, а након ступања на снагу Закона о  премјеру и катастру  Републике Српске (''Сл.гласник РС'' бр. 6/12)  између Федералног Министарства правде и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС.

С  тим у вези, Министар правде у Влади РС, с једне стране и Министар правде у ФБиХ, с друге стране, потписали су 01.07.2008.године, Споразум о размјени земљишних књига из надлежних Основних односно Општинских судова, а који регулише питање предаје земљишних књига мјесно надлежним судовима.

Наведени Споразум обавезао је Предсједнике судова оба ентитета, на чијем подручју се налазе некретнине, у зони међуентитетских линија, да одмах приступе предаји земљишних књига у судовима који су мјесно надлежни да воде земљишне књиге, без обзира гдје се исте тренутно налазе.  До реализације овог Споразума није дошло ни до данас. Из тог разлога  Федерално Министарство правде  је предложило формирање Комисије за спровођење споразума о размјени земљишних књига из надлежних Општинских, односно Основних судова у Ентитетима, а коју комисију би сачињавали чланови делегирани испред Федералног Министарства правде, Министарства правде РС, Федералне управе за геодетске послове, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС, Општинског суда у Федерацији који води земљишну књигу која је предмет размјене и Основни суд у РС који такође води земљишну књигу која је  предмет размјене.

Ова Управа је 21.07.2011.године, Министарству Правде РС доставила имена чланова Комисије испред Управе, а Министарство правде РС је својим актом бр. 08.021/052-2697/11 од 26.07.2011.године, Федерацији БиХ – Влади, доставило обавијест о ступању на снагу Закона о катастру РС, којим је стављен ван снаге Закон о земљишним књигама а којим је прописана надлежност  Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове РС  за поступање по наведеном, а не Основних судова у Републици Српској.

Наведени Споразум ни до данас није у цјелости реализован, па је Федерално Министарство правде овој Управи доставило приједлог новог Споразума  о размјени земљишних књига између Федерације БиХ и Републике Српске уз обавезу формирања нове заједничке Комисије испред оба Ентитета и то дана 27.01.2014.године. 

Ова Управа је предложила нове чланове Комисије и дала примједбе и Мишљење на Нацрт предложеног Споразума о размјени земљишних књига, својим актом бр: 21.01/052-396/13 од 11.06.2014.године.  Федерално Министарство правде је дана 27.06.2014.године, одговорило да обзиром на важеће прописе који регулишу земљишно књижну материју (вођење евиденција о некретнинама) и у једном и у другом ентитету, не прихвата примједбе дате испред ове Управе, сматрајући да се промјене уписа у земљишним књигама   могу вршити само у складу са одредбама поменутих закона. Ова примједба дата је из разлога што је ова Управа анализирајући предложени Нацрт Споразума првенствено тражила да се члан 7. Споразума мијења  на тај начин да се све промјене проведене у јавним евиденцијама непокретности од стране судова и органа управе, а који нису били стварно мјесно надлежни да поступају у наведеним  правним стварима, стављају ван снаге.

Из наведених разлога Федерално Министарство Правде је овој Управи предложило нови Нацрт Споразума 17.11.2014.године,  након чега је ова Управа одредила чланове Комисије, чији задатак је да заједно са члановима комисије испред Федералног Министарства правде и Федералне Геодетске управе, изанализирају предложени нацрт  и утврде јединствен текст Споразума који ће бити примјењив у оба Ентитета.

Од тада до данас није се ништа дешавало, осим телефонских разговора Министарства правде и ове Управе и покушаја да се договори нови састанак на коме би се прецизирали задаци Комисије, а с тим у вези и размјена земљишних књига, која је размјена неопходна у оба Ентитета.  Ово из разлога јер је у Републици Српској у току провођење поступка оснивања Катастра непокретности гдје је између осталог потребно провести доказ увида у земљишну књигу а у циљу обезбјеђења тачне евиденције права на некретнинама.

Након одржавања састанка који је предвиђен наредних дана, имаћемо прецизнији одговор у вези са постављеним посланичким питањем. ''

           

 

   С поштовањем,

 

                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р

                                                                                           Милош Комљеновић, дипл.правник

17.04.2015
Сазив: 
9