Народни посланик Перица Бундало Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Перица Бундало, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Јавна је тајна да у области ловства у РС има много злоупотреба и незаконитости, те да је ловство оптерећено многим проблемима као што су:

-злоупотреба појединаца у газдовању ловиштима,

-организовани криволов,

-понашање корисника ловишта као да су власници,

-злоупотребе у организовању лова за странце,

-одуговлачење процеса установљавања ловишта,

-недовољно ангажовање надлежне инспекције,

-нереализовање стратегије и програма развоја ловства,

-неусклађеност правилника за дојелу ловишта са Законом о ловству,

-постојање 2 и више локалних удружења која преферирају коришћење једног ловишта и стални проблеми и тензије по том основу (Челинац, Котор Варош, Пелагићево, Козарска Дубица, Власеница, Добој, Теслић, Нови Град).

               Да ли ће Влада и ресорно Министарство посветити више пажње овом проблему и шта ће учинити да се стање у области ловства колико толико у будућности побољша? 

ОДГОВОР:

Број: 12.06-332-127/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Перица Бундало (Клуб посланика ПДП) на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09. фебруара 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Јавна је тајна да у области ловства у РС има много злоупотреба и незаконитости, те да је ловство оптерећено многим проблемима као што су:

-злоупотреба појединаца у газдовању ловиштем,-организовани криволов,

-понашање корисника ловишта као да су власници, -злоупотребе у организовању  лова за странце,-одуговлачење процеса  установљавања ловишта, -недовољно ангажовање надлежне инспекције,-нереализовање стратегије и програма развоја ловства,-неусклађеност правилника за додјелу ловишта са Законом о ловству,-постојање 2 и више локалних удружења која преферирају коришћење  једног ловишта и стални  проблеми и тензије по том основу (Челинац, Котор Варош, Пелагићево, Козарска Дубица, Власеница, Добој, Теслић, Нови Град).

Да ли ће Влада и ресорно Министарство посветити више пажње овом проблему и шта ће учинити да се стање у области ловства колико толико у будућности побољша.“     

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Ловишта у Републици Српској су установљена. Ловишта по намјени установила је Влада Републике Српске Одлуком  о установљавању ловишта у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/15).

У поступку установљавања ловишта испоштована је у потпуности законска регулатива и транспарентност  у раду.

Чланом 27. Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), прописано је да Влада, на приједлог Министарства, установљава ловишта и врши промјену њихових граница на основу еколошке, економске и инфраструктурне документације.  

У складу са одредбама Закона о ловству, Економском политиком Републике Српске и програмом рада за 2015. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

припремило је  у марту 2015. године нацрт установљавања ловишта по намјени на подручју Републике Српске.

Наиме, поступку установљавања ловишта и изради приједлога наведене одлуке претходио је поступак израде Елабората о установљавању  ловишта у Републици Српској.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде донио је Пројектни задатак за израду Елабората о установљавању ловишта на подручју Републике Српске, Критеријуме о установљавању ловишта у Републици Српској и именовао комисију за установљавање ловишта. Комисија за установљавање ловишта припремила је Елаборат о установљавању ловишта по намјени у Републици Српској, који је у форми  нацрта  почетком марта 2015. године објављен на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net, а који је био предмет јавне расправе. Јавна расправа, иако није законска обавеза, одржана је током априла 2015. године у четири регије у циљу упознавања заинтересованих субјеката са предложеним рјешењима, транспарентности, усаглашености приједлога и сугестијама будућих корисника. Након проведене јавне расправе, урађена је коначна верзија Елабората о установљавању  ловишта у Републици Српској  који представља основу и подлогу за установљавање  ловишта у Републици Српској.

На основу података који су садржани у Елаборату, Влада Републике Српске установила је напријед наведеном Одлуком 99 ловишта по намјени на подручју Републике Српске која обухватају укупну површину од 2.464.176 хектара.

У односу на намјену, у складу са одредбама Закона о ловству, установљено је 6 посебних ловишта, 15 привредних ловишта и 78 спортско-рекреационих ловишта.

У току је процедура  додјеле 78 спортско-рекреационих ловишта на коришћење,  за која је расписан 01.12.2015. године  јавни конкурс за додјелу ловишта. Kомисија интензивно ради, врши се докомплетирање недостајуће документације у складу са конкурсном процедуром. Додјела ловишта биће завршена до почетка ловне сезоне.

Након додјеле ловишта на коришћење, ловство ће бити у континуитету, једна од уређених области на нашим просторима.

Ради унапређења и развоја управљања и газдовања ловним ресурсима, планирано је током ове године доношење Програма развоја ловства.

Правилник о општим условима, поступку и начину давања  ловишта на коришћење („Службени гласник Републике Српске“, број: 116/13),  у потпуности је усклађен са одредбама Закона о ловству и другом позитивном законском регулативом, што је у свом  мишљењу навео и Републички секретаријат за законодавство приликом његовог доношења, а прије упућивања на објављивање у „Службени гласник Републике Српске“.

Могућност оснивања два или више удружења грађана, а самим тим и ловачких удружења на подручју једне јединице локалне самоуправе омогућено је другом законском регулативом. Наиме, чланом 9. став 1. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05), прописано је да „Удружење могу основати најмање три физичка или правна лица.“.

Наведена законска регулатива омогућава оснивање већег броја ловачких удружења. Али, да би ловачко удружење постало  корисник ловишта, треба испунити и услов о минималном броју чланова удружења. Наиме, чланом 30. став 3. Закона о ловству,  прописано је да „Ловачко удружење може бити корисник спортско-рекреационог ловишта ако има најмање 50 чланова са положеним ловачким испитом.“.

Заштита ловишта и дивљачи од криволова спроводи се путем ловочувара, инспекције, полиције. Министарство активно реагује на све дојаве путем надлежних органа.

 

                                                                                                         

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

09.02.2016
Сазив: 
9