Народни посланик Радован Вуковић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радован Вуковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Замолио бих министрицу уважену да прокоментарише члан 152. Закона о локалној самоуправи, који је ова Народна скупштина недавно усвојила, а који третира распуштање Скупштине општине, односно града. Наиме, ту је речено да четири разлога могу да буду испуњена да би се распустила скупштина општине или града, међутим, није довољно јасно ко покреће иницијативу према Влади, то је речено да Влада предлаже Народној скупштини распуштање, али ко покреће иницијативу према Влади за распуштање, ако је испуњен неки од разлога и шта значи усвајање буџета у законском року, јер је то мало растегљиво, па због јавности, ево мало да прокоментаришете овај члан, ако може?

ОДГОВОР:

Број: 10.3-011-70/17

Датум: 20. фебруар 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се  

               Народни посланик Радован Вуковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 7. фебруара 2017. године, сљедеће посланичко питање:

               „Замолио бих министрицу уважену да прокоментарише члан 152. Закона о локалној самоуправи, који је ова Народна скупштина недавно усвојила, а који  третира распуштање Скупштине општине, односно града. Наиме, ту је речео да четири разлога могу да буду испуњена да би се распустила скупштина општине или града, међутим, није довољно јасно ко покреће иницијативу према Влади, то је речено да влада предлаже Народној скупштини распуштање, али ко покреће иницијативу према Влади за распуштање, ако је испуњен неки од разлога и шта значи усвајање буџета у законском року, јер је то мало растегљиво, па због јавности, ево мало да прокоментаришете, ако може? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) у члану 152. прописује:

(1) Народна скупштина може, на приједлог Владе да распусти скупштину из једног од сљедећих разлога, ако: 

1) се не конституше у року од три мјесеца од дана потврде резултата избора од надлежног органа,

2) у законом одређеном року не донесе буџет јединице локалне самоуправе који је предложен на начин, у роковима и по поступку прописаним законом,

3) не одржи сједницу скупштине дуже од три мјесеца и

4) након спроведеног поступка опозива градоначелник, односно начелник општине не буде опозван.

(2) Одлука о распуштању скупштине садржи разлоге за распуштање.

(3) Одлука о распуштању скупштине објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Закон регулише дакле, да Народна скупштина Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске може да распусти скупштину јединице локалне самоуправе из једног од напријед наведених разлога. Закон не прецизира процедуру која претходи приједлогу Владе за распуштање скупштине јединице локалне самоуправе, будући да  Министарство управе и локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи врши надзор над радом органа јединице локалне самоуправе и уколико наступи један од разлога за распуштање скупштине јединице локалне самоуправе иницира, односно предлаже Влади Републике Српске покретање поступка за распуштање скупштине јединице локалне самоуправе.

Када је у питању разлог за распуштање скупштине јединице локалне самоуправе „ако у законом одређеном року не донесе буџет јединице локалне самоуправе који је предложен на начин, у роковима и по поступку прописаним законом“, релевантне су одредбе Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 38. Закона којим је регулисано:

                     „(1)  Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донесен.

                       (2) У случају да буџет не буде усвојен прије почетка наредне фискалне године, Народна скупштина, скупштина општине или града, односно надлежни орган фонда доносе одлуку о привременом финансирању, а најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фискалне године.

                       (3) Уколико одлука из става 2. овог члана не буде донесена до истека текуће фискалне године, 1. јануара наредне фискалне године на снагу ступа привремено финансирање првог квартала текуће године, у висини једне четвртине буџета усвојеног за претходну фискалну годину.

                       (4) Привремено финансирање у смислу става 2. овог члана врши се највише до висине укупних буџетских прихода остварених у истом периоду претходне фискалне године, умањених за примљене грантове у том периоду.

                      (5) Структура и врста расхода у периоду привременог финансирања пропорционално морају одговарати структури и врсти остварених расхода у истом периоду претходне године, осим у мјери у којој промјене броја или статуса појединачних буџетских корисника чије финансирање се врши из буџета могу да утичу на структуру и врсту расхода у периоду привременог финансирања.

                       (6) Уколико изврши орган општине или града, односно надлежни орган фонда, у складу са процедуром утврђеном овим законом, најкасније до 31. марта текуће фискалне године не припреми и не достави приједлог буџета на усвајање скупштини општине или града, односно овлаштеном органу фонда, скупштина општине или града, односно овлаштени орган фонда може у складу са процедуром утврђеном овим законом самостално да припреми и усвоји буџет за текућу фискалну годину.

                      (7) Ако буџет не буде усвојен до 30. јуна текуће фискалне године, средства са трансакционих рачуна Републике, општина, градова и фондова не могу се користити све до усвајања буџета.“

Дакле, ако скупштина јединице локалне самоуправе у законом одређеним роковима не усвоји  буџет потребно је претходно преиспитати разлоге неусвајања буџета, односно да ли је  скупштина јединице локалне самоуправе својим поступањем повриједила одредбе члана 38. Закона, да би наступио разлог за распуштање скупштине из члана 152.  став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи.

 

                                                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                     Лејла Решић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9