Народни посланик Сенад Братић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Сенад Братић, Клуб посланика Коалиција Домовина поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Моје посланичко питање односи се на изградњу ауто-пута Бањалука – Добој, јер је дошло до проблема у кориштењу пољопривредног земљишта, од стране власника истог. Наиме, сто дулума пољопривредног земљишта, нема се приступ, овом обрадивом земљишту, које је власништво неких четири, пет власника у Прњавору, око 40 дунума тог земљишта изласком на лице мјеста, кад сам био тамо, је тренутно под водом, тај проблем траје већ двије године, 4. или 5. маја, директор аутопутева, г. Душан Топић, са својим сарадницима, изашао на лице мјеста, од тада нема никакве повратне информације.

                Стога молим поштовану предсједницу Владе да, у оквиру својих надлежности,  провјери ове моје наводе и да предложи мјере како да се овај проблем ријеши на најбољи начин.

               Присутни власници земљишта ни ком случају не оспоравају градњу аутопута Бањалука-Добој, они само траже да могу несметано да приступе, свом пољопривредном земљишту, да им се обезбиједи приступ и да вода која тренутно стоји на око 40 дунима, да се нађе начин да се ријеши с те површине.

ОДГОВОР:

Брoj: 13.03/011-1071/16

Дaтум: 10.06.2016. гoдинe

НAРOДНA СКУПШTИНA

РEПУБЛИКE СРПСКE

 

Прeдмeт: Oдгoвoр нa пoслaничкo питaњe

Нaрoдни пoслaник Сенад Братић нa Дванаестој сjeдници Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, пoстaвиo je сљeдeћe пoслaничкo питaњe:

„Моје посланичко питање односи се на изградњу ауто-пута Бањалука – Добој, јер је дошло до проблема у кориштењу пољопривредног земљишта, од стране власника истог. Наиме, сто дунума пољопривредног земљишта, нема се приступ, овом обрадивом земљишту, које је власништво неких четири пет власника у Прњавору, око 40 дунума тог земљишта изласком на лице мјеста, кад сам био тамо, је тренутно под водом, тај проблем траје већ двије године, 4. или 5. маја, директор аутопутева, г. Душан Топић, са својим сарадницима, изашао на лице мјеста, од тада нема никакве повратне информације.

Стога молим поштовану предсједницу Владе да, у оквиру својих надлежности, провјери ове моје наводе и да предложи мјере како да се овај проблем ријеши на најбољи начин.

Присутни власници земљишта ни у ком случају не оспоравају градњу ауто-пута Бањалука - Добој, они само траже да могу несметано да приступе свом пољопривредном земљишту, да им се обезбиједи приступ и да вода која тренутно стоји на око 40 дунума, да се нађе начин да се ријеши с те површине“

У склaду сa члaнoм 82. Пoслoвникa Влaдe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 10/09) кao и члaнoм 264. Пoслoвникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 31/11), дajeмo сљeдeћи

OДГOВOР

Према информацији од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“, достављамо сљедеће:

Иако у посланичком питању није прецизно наведено, заључено је да се исто односи на притужбу Иришкић Локмана из Прњавора. Притужба господина Иришкића запримљена је и на протокол ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бањалука дана 22.04.2016. године под бројем 011-2337/16.

У вези са насталом ситуацијом ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бањалука се обратило извођачу радова, те се изашло на наведену локацију, обишло имање господина Иришкића и начелно је договорен начин рјешавања проблема плављења и проблема приступа парцелама које користи.

Према достављеним информацијама проблем задржавања воде на парцелама јужно од петље Прњавор ријешен је изградњом одводног канала, те се вода већ повукла са поплављених парцела. Проблем плављења парцела сјеверно од петље Прњавор који постоји и од раније, могуће је ријешити једино потпуном регулацијом ријеке Лишње. Регулација ријеке Лишње предвиђена је Планом парцелације ауто-пута  Бања Лука – Добој, али само дио који је у обухвату ауто-пута. Из тог разлога планирају се израдити урбанистичко-технички услови којим ће бити дефинисане обавезе ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бањалука, као и евентуалне обавезе ЈУ „Воде Српске“ и Општине Прњавор, како би се овај проблем трајно ријешио.

Питање краћег приступа парцелама које обрађује господин Иришкић покушаће се ријешити преко дионице Бања Лука – Прњавор. Са Пројектантима, Надзорним органом и Извођачем радова покушаће се изнаћи оптимална траса приступног пута прихватљива за све.

Жалба господина Иришкића још је у фази рјешавања и предузима се све како би се изнашла најбоља рјешења и удовољило се његовим захтјевима колико је могуће.

 

С пoштoвaњeм,                 

 

                                                                                                                     M И Н И С T A Р

 

                                                                                                                      Нeђo Tрнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

17.05.2016
Сазив: 
9