Народни посланик Слађана Николић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

У априлу 2016. године расписан је конкурс за додјелу спортско-рекреационог ловишта Бирач. На конкрус су се пријавила два ловачка друштва, Бирач и Игришта из Власенице. Комисија је ловишта додијелила Игриштима из Власенице и ја тражим да ми се достави документација ЛУ''Игришта'' која је приложена на конкурсу, правилник Комисије о бодовању, као и само бодовање кандидата и уговор који је Министарство закључило са Ловакчким удружењем ''Игриште''?

ОДГОВОР:

Број: 12.06.1-011-483/16

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Слађана Николић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6. децембра 2016. године, поставила сљедеће посланичко питање:

„У августу 2016. године расписан је јавни конкурс за додјелу спортско-рекреационог ловишта Бирач. На конкурс су се пријавила два ловачка удружења, Бирач и Игришта из Власенице. Комисија је ловишта додијелила Игриштима из Власенице и ја тражим да ми се достави документација ЛУ „Игришта“ која је приложена на конкурс, правилник Комисије о бодовању, као и само бодовање кандидата и уговор који је Министарствио закључило  са Ловачким удружењем „Игриште“?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у потпуности је провело додјелу спортско-рекреационих ловишта на коришћење у складу са одредбама  Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), и Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13).

У прилогу Вам достављамо:

-Пословник о раду комисије за спровођење поступка давања ловишта на коришћење од 13.01.2016. године,

-Бодовну листу  за учесника  конкурса ловачко удружење „Бирач“ Власеница,

-Бодовну листу за учесника  конкурса ловачко удружење „Игриште“ Власеница,

-Уговор о додјели ловишта на коришћење закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ловачког удружења „Игриште“ Власеница број: 12.06.1-332-451/16 од 12.04.2016. године и

-Пресуду Окружног суда у Бања Луци број: 11 0 U 018917 16 U од 31.08.2016. године  којом се тужба ловачког удружења „Бирач“ из Власенице  против Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  у предмету давања ловишта „Бирач“ на коришћење, одбацује.

 

     М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                       проф. др Стево Мирјанић

 

ПРЕПИС

ПРИЛОГ 1:

               На основу тачке 4. Рјешења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.06.1-332-21/16 од 05.01.2016. године о именовању комисије за спровођење поступка давања ловишта на коришћење, а у вези Јавног конкурса расписаног за додјелу спортско-рекреационих ловишта на коришћење дана 26.11.2015. године у ''Службеном гласнику Републике Српске'', број: 98 од 01.12.2015. године, предсједник комисије, д о н о с и

ПОСЛОВНИК О РАДУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Комисије за давање приједлога најповољнијег учесника конкурса за додјелу ловишта на коришћење, министру пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 2.

Комисија разматра приспјеле пријаве на јавни конкурс о додјели спортско-рекреационих ловишта на коришћење, утврђује благовременост пријава, утврђује испуњеност услова тражених у јавном конкурсу и предлаже Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде најповољнијег учесника конкурса ради закључивања уговора о додјели ловишта на коришћење.

Члан 3.

Сједнице Комисије одржаваће се у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Бања Луци, Трг Републике Српске број 1.

Члан 4.

Рад Комисије заснива се на принципима из члана 31. Закона о ловству и Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење.

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 5.

Комисија се састоји од 5 чланова и секретара комисије именованих рјешењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.06.1-332-21/16 од 05.01.2016. године.

Предсједник комисије руководи радом Комисије.

Члан 6.

За доношење одлука потребно је да састанку Комисије присуствује најмање четири члана Комисије.

Све одлуке Комисија доноси већином гласова чланова Комисије који присуствују њеном раду.

Члан 7.

Секретар комисије сачињава записник о раду комисије.

У записник о сваком учеснику конкурса појединачно уносе се: подаци о саставу Комисије, тачан назив учесника конкурса, назив ловишта на који је учесник конкурса конкурисао, благовременост пријаве, испуњеност услова тражених конкурсом и укупан број бодова додијељен од чланова Комисије.

Записник потписује предсједник и секретар Комисије.

Прилог записника ће бити збирна бодовна листа са подацима.

Члан 8.

Комисија неће узети у разматрање пријаве на конкурс које нису стигле у прописаном року.

Уколико је приложена документација непотпуна, Комисија ће позвати учесника Јавног конкурса да комплетира докумантацију у року од пет дана од дана пријема писмена.

Уколико учесник Јавног конкурса у траженом року не комплетира потребну документацију, Комисија ће предложити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да такву пријаву не прихвати јер је непотпуна.

Комисија ће прегледати благовремене и потпуне пријаве и извршити контролу испуњавања услова из Јавног конкурса, утврдити избор учесника конкурса који испуњавају услове тражене Јавним конкурсом и извршити бодовање сваког учсника конкурса појединачно.

Члан 9.

Приликом давања приједлога најповољнијег учесника на конкурсу за додјелу ловишта на коришћење комисија посебно вреднује и бодује:

РЕДНИ

БРОЈ

ОПИС

МОГУЋИ БРОЈ

БОДОВА

1.

Најповољније услове за одрживо газдовање и побољшање квалитета ловних ресурса

1-15

2.

Број чланова ловачког удружења

1-40 (сваких 10 ловаца добија 1 бод, почевши од 50 ловаца)

3.

Материјалне способности удружења

1-15

4.

Број запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-10 (сваки запослени добија по 2 бода)

5.

Квалификациону структуру запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-5

6.

Оцјену досадашњег газдовања *

-15 до +15

 

Укупно

100

 

*За учеснике конкурса који су већ били корисници ловишта.

Бодовање се неће вршити у записнику већ на унапријед припремљеним листићима за бодовање на којим се налазе називи учесника конкурса и назив ловишта на који су конкурисали.

По завршетку гласања листићи ће бити овјерени потписом свих чланова и предсједника Комисије, чиме се обезбјеђује потпуна документованост одлука свих чланова Комисије.

По завршетку бодовања извршиће се збрајање бодова додијељених сваком учеснику конкурса, на основу којег ће комисија гласати за најповољнијег учесника конкурса за свако ловиште појединачно.

Члан 10.

Након проведеног бодовања и гласања комисија ће сачинити приједлог листе учесника конкурса и са писменим образложењем комисија ће министру пољопривреде, шумарства и водопривреде дати приједлог најповољнијег учесника за додјелу ловишта на коришћење.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Датум, 13.01.2016. године                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                  Мр Горан Зубић (ПОТИС И ПЕЧАТ)

 

ПРИЛОГ 2:

Назив ловишта: Бирач

Учесник конкурса: ЛУ ''Бирач'', Власеница

БОДОВНА ЛИСТА

Ред.

бр.

Критеријум

Могући број бодова

Мр Горан Зубић

Миланка Јовановић

Милан Кецман

Срђан Ковачевић

Влајко Илић

Укупно

1.

Услови за одрживо газдовање и побољшање квалитета ловних ресурса

1-15

6

6

7

7

6

6,40

2.

Број чланова ловачког удружења

1-40 (сваких 10 ловаца добија 1 бод, почевши од 50 ловаца)

7

7

7

7

7

7,00

3.

Материјалне способности удружења

1-15

12

12

12

13

13

12,40

4.

Број запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-10 (сваки запослени добија по 2 бода)

8

8

8

8

8

8,00

5.

Квалификациона структура запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-5

5

5

5

5

5

5,00

6.

Оцјена досадашњег газдовања

-15 до +15

-10

-10

-9

-8

-8

-9,00

 

 

Укупно

 

 

29.80

 

 

 

 

 

Датум: 31.03.2016. године 

                                                             ПОТПИСИ

                                                            1.________________________, предсједник Комисије

                                                               Мр Горан Зубић

                                                        2.________________________, члан комисије

                                                               Миланка Јовановић

                                                            3.________________________, члан комисије

                                                                Милан Кецман

                                                            4.________________________, члан комисије

                                                               Срђан Ковачевић

                                                            5.________________________, члан комисије

                                                               Влајко Илић

 

 

ПРИЛОГ 3:

Назив ловишта: Бирач

Учесник конкурса: ЛУ ''Игришта'', Власеница

БОДОВНА ЛИСТА

Ред.

бр.

Критеријум

Могући број бодова

Мр Горан Зубић

Миланка Јовановић

Милан Кецман

Срђан Ковачевић

Влајко Илић

Укупно

1.

Услови за одрживо газдовање и побољшање квалитета ловних ресурса

1-15

10

10

10

9

10

9,80

2.

Број чланова ловачког удружења

1-40 (сваких 10 ловаца добија 1 бод, почевши од 50 ловаца)

10

10

10

10

10

10,00

3.

Материјалне способности удружења

1-15

6

5

6

4

4

5,00

4.

Број запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-10 (сваки запослени добија по 2 бода)

6

6

6

6

6

6,00

5.

Квалификациона структура запослених и ангажованих лица на пословима ловства

1-5

4

4

4

4

4

4,00

6.

Оцјена досадашњег газдовања

-15 до +15

-

-

-

-

-

-

 

 

Укупно

 

 

34.80

 

 

 

 

 

Датум: 31.03.2016. године 

                                                             ПОТПИСИ

                                                            1.________________________, предсједник Комисије

                                                               Мр Горан Зубић

                                                        2.________________________, члан комисије

                                                               Миланка Јовановић

                                                            3.________________________, члан комисије

                                                                Милан Кецман

                                                            4.________________________, члан комисије

                                                               Срђан Ковачевић

                                                            5.________________________, члан комисије

                                                               Влајко Илић

 

 

ПРИЛОГ 4:

На основу члана 32. Закона о ловству (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 60/09 и 50/13), Одлуке Владе Републике Српске о установљавању ловишта у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 89/15), Одлуке о висини и начину плаћања годишње накнаде за коришћење ловног фонда (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 109/15) и члана 14. Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 116/13) закључује се

УГОВОР

О ДОДЈЕЛИ ЛОВИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ

Између:

1.Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде кога заступа министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бања Лука (у даљем тексту: Министарство) и

2.Ловачког удружења ''Игриште'' Власеница кога заступа предсједник ловачког друштва (у даљем тексту: корисник).

Уговорне стране су се сагласиле о сљедећем:

Члан 1.

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Министарства и корисника, период на који се ловиште даје на коришћење, годишња висина накнаде за коришћење, мјере које је корисник дужан да предузме ради побољшања квалитета ловног фонда и животних услова дивљачи у ловишту, услови одрживог коришћења ловишта, услови под којим се мијења, допуњује или раскида уговор, права корисника ловишта у случају одузимања ловишта и друго.

Члан 2.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје на коришење ловиште ''Бирач'' ловачком удружењу ''Игриште'' из Власенице на период од десет година, рачунајући од дана закључивања овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране приликом закључења овог уговора констатују како слиједи:

-да је Влада Републике Српске Одлуком о установљавању ловишта у Републици Српској број: 04/1-012-2-2163/15 од 05.10.2015. године установила спортско-рекреационо ловиште ''Бирач'' на подручју општине Власеница,

-да је на основу Одлуке Владе Републике Српске из претходног става расписан Јавни конкурс број: 12.02.1-052-8223/15 од 27.11.2015. године (''Службени гласник Републике Српске''. Број: 98/15), о додјели спортско-рекреационог ловишта ''Бирач'' на коришћење,

-да је по основу претходно наведеног Јавног конкурса достављена пријава ловачког друштва ''Игриште'' за ловиште ''Бирач'',

-да је Министарство у складу са чланом 8. Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење донијело рјешење број: 12.06.1-332-21/16 од 05.01.2016. године о именовању комисије за спровођење поступка давања ловишта на коришћење и

-да је комисија из претходног става размотрила приспјеле пријаве на јавни конкурс о додјели спортско-рекреационог ловишта на коришћење, утврдила испуњеност услова тражених у јавном конкурсу и предложила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да са ловачким удружењем ''Игриште'' закључи уговор о додјели ловишта ''Бирач'' на коришћење јер је утврђено да испуњава услове за додјелу предметног ловишта на коришћење као најповољнији учесник.

Члан 4.

Кориснику ловишта утврђује се годишња висина накнаде за коришћење ловног фонда у износу од 10% од укупне вриједности дивљачи планиране за одстрел у годишњем или привременом годишњем плану коришћења ловишта за текућу ловну годину, у складу са Одлуком о висини и начину плачања годишње најнаде за коришћење ловног фонда.

Члан 5.

Накнаду из члана 4. овог уговора корисник уплаћује једном годишње, најкасније до 31. децембра текуће године, на рачуна јавних прихода Републике Српске за опште уплате, позивом на број: 1546002, врста прихода 722-548, накнада за коришћење ловног фонда.

Члан 6.

Корисник ловишта обавезује се да:

-проводи планске мјере у ловишту које обухватају обнову, интегралну заштиту, узгој, одрживо коришћење и стално побољшање квалитета ловног фонда, њиховог станишта и других ловних ресурса,

-своју дјелатност обавља и унапређује уз примјену савремених достигнућа ловачке струке и науке, етичког понашања и кадровског унапређења у области ловства,

-проводи мјере заштите и очувања ловишта, сузбијања незаконитог лова, одржавање броја предатора у подношљивој бројности, уклања псе  мачке луталице који се крећу без контроле по ловишту на удаљености већој од 200 метара од насеља, насељених објеката или стада, спасава дивљач од елементарних непогода (снијег, лед, поплава, пожар и др.), осигура мир у ловишту, предузима превентивне мјере приликом обављања пољопривредних и других радова или употребе хемијских и других средстава, уређуеј и одржава изворе, водене токове, зденце, појила и друге природне просторе гдје се задржава вода,

-осигурава услове за опстанак и размножавање ријетких, проријеђених и угхрожених врста дивљачи,

-проводи мјере прописане међународним уговорима о заштити миграционих врста,

-проводи превентивне, куративне, лабораторијско-дијагностичке и друге хигијенско-здравствене мјере у ловишту ради здравствене заштите дивљачи и других животињских врста,

-Проводи мјере узгоја дивљачи: обезбјеђује повољне услове исхране, репродукције, раста и развоја ловног фонда, достизање њихове оптималне бројности, структуре и квалитета и врши прихрањивање додатном храном, соли и минералном смјесом која се повременим излагањем даје дивљачи као допуна природној храни и води, када је у природи нема у довољним количинама,

-уређује ловишта спровођењем пројектованих мјера које су у функцији ефикасније заштите, узгоја и коришћења дивљачи и ловишта, а огледају се у изградњи ловно-узгојних и ловно-техничких објеката у броју и структути који осигурава спровођење одредби ловне основе,

-врши санитарни, узгојни, трофејни и редукциони одстрел уважавајући стручне основе и законске прописе,

-ако у ловишту настане примјетно смањење бројног стања одређене врсте ловостајем заштићене и незаштићене дивљачи због елементарних непогода, болести и других неповољних околности, корисник ловишта обавезан је да привремено забрани лов те врсте дивљачи, као и да предузме све мјере ради успостављања њеног претходног бројног стања, структуре и квалитета,

-информише јавност о потреби и значају законске заштите и унапређења ловних ресурса, као и њиховог одрживог коришћења и трајног побољшања,

-обезбиједи и организује службу чувања ловишта (ловочуварску службу), коју чини обавезно најмање једно лице које је у радном односу на неодређено вријеме код корисника са стручном спремом прописаном Законом о ловству и положеним ловочуварским испитом,

-поред ловочувара по потреби ангажује једног или више помоћника ловочувара који испуњавају законске услове прописане за ловочувара,

-ангажује стручно лице за послове ловства, које је овлашћено и одговорно за прољећно пребројавање дивљачи, планирање прираста и одстрела дивљачи у ловишту и друге стручне послове, са најмање четвртим степеном стручне спреме, шумарске, пољопривредне или ветеринарске струке,

-изврши прољећно пребројавање дивљачи у складу са законским прописима из области ловства,

-достави приједлог нове ловне основе Министарству најкасније у року од годину дана од дана потписивања уговора о коришћењу ловишта,

-најкасније у року од четири мјесеца прије истека рока за који је донесена претходна основа, предложи и достави нову ловну основу Министарству на одобрење,

-привремени годишњи план коришћења или годишњи план коришћења ловишта изради за период од 01. априла текуће године до 31. марта наредне године и достави га Министарству на давање сагласности до 30. априла у писаној и електронској верзији,

-успостави и води катастар ловишта и доставља га Министарству на начин прописан Законом о ловству и подзаконским актима,

-у року од три мјесеца од дана потписивања овог уговора видно обиљежи границе ловишта и трајно их одржава,

-омогући лов и учествовање у лову матичним члановима на начин прописан одредбама Закона о ловству и подзаконским актима,

-обезбиједи за иностране и домаће ловце који нису чланови матичног удружења пратњу ловочувара или стручног пратиоца кога овласти, као и за друга лица која могу учествовати у лову,

-омогући ловцу приправнику учествовање у лову (без права одстрела заштићене дивљачи), под надзором ловца ментора,

-утврди да ли дивљач лове лица која имају положен ловачки испит, дозволу з адржање и ношење ловачког оружја, да ли су ловци осигурани од посљедица несрећног случаја, прикладно одјевени и опремљени за лов, да ли користи ловачке псе у ловишту и лову на начин прописан одредбама Закона о ловству и подзаконским актима, те да ли се придржавају одредби етичког кодекса ловаца,

-изда ловцу дозволу за лов дивљачи високог лова и ловну карту за лов дивљачи ниског лова и изврши наплату истих у складу са прописима из области ловства,

-изврши комисијско и правовремено оцјењивање ловачких трофеја и изда трофејни лист за трофеје дивљачи и повратницу за уловљену дивљач и изврши њхову евиденцију на начин прописан одредбама Закона о ловству и подзаконским актима,

-од ловца наплати припадајућу накнаду за одстрел дивљачи и коришење њених дијелова, на начин и у висини прописаној цјеновником одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту,

-у електронској форми достави Министарству податке за трофеје из трофејног листа,

-на обрасцима Ев-1 до Ев-6, који су саставни дио ловне основе, унесе ручно хемијском оловком или мастилом податке за протеклу ловну годину најкасније до 30. маја текуће године,

-предузме мјере за спречавање штета коју дивљач може причинити људима и њиховој имовини на земљишту и води на којима се налази ловиште одржавањем броја дивљачи према капацитету ловишта и подношљивој бројности, обезбиједи прехрану у ловишту и др.,

-надокнади штету коју приликом лова дивљачи учине ловци и њихови помоћници, а од одговорних ловаца оствари право накнаде,

-приходе које оствари користи за очување и побољшање квалитета ловних ресурса у складу са одредбама Закона о ловству и подзаконским актима и

-проводи друге потребне мјере и радње у складу са ловачком струком и прописима из области ловства.

Члан 7.

Право коришћења ловишта или дијела ловишта корисник не може уступити другом кориснику, нити ловиште дати у закуп.

Члан 8.

Уговорна страна Министарство задржава право једностраног раскида уговора са корисником ловишта у сљедећим случајевима:

-ако се ловиште користи супротно одредбама Закона о ловству и подзаконским актима или ако се ловиште користи супротно одредбама закљученог уговора,

-ако се установи да се земљиште или вода користе у сврхе које искуљчују могућност бављења ловством, ако су у ловишту или његовом дијелу престали услови рада ради којих је ловиште установљено,

-ако корисник ловишта не испуњава једну или више обавеза наведених у члану 6. овог уговора,

-уколико Влада Републике Српске промијени намјену, границу и површину ловишта,

-ако корисник ловишта не плаћа годишњу накнаду за коришћење ловног фонда у уговореном року,

-ако корисник ловишта обавља активност супротно законским прописима о заштити природе или радње које имају негативан утицај на богатство или стање природног подручја, те ако на било који начин угрожава опстанак природних вриједности,

-ако се утврди повољнији начин коришћења ловних ресурса, или се ловна површина претвори у другу намјену од општег интереса и

-уколико, из било ког разлога, дође до поремећаја у функционисању органа корисника ловишта, а што негативно утиче на коришћење ловишта и спровођење одредби овог уговора.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да Министарство нема обавезу рефундирања инвестиционих и других улагања која корисник буде имао у ловишту у периоду за које је ловиште дато на коришћење, нити у случају раскида уговора о давању ловишта на коришћење по основу члана 8. овог уговора, осим у случају када се утврди повољнији начин коришћења ловних ресурса, или се ловна површина претвори у другу намјену од општег интереса, у ком случају корисник има право накнаде уложених, а неискоришћених средстава од будућег корисника.

Члан 10.

Овај уговор о давању ловишта на коришћење престаје да важи:

-истеком периода на који је закључен,

-споразумним раскидом,

-ако ловиште које је предмет уговора престане да буде ловна површина због промјене намјене и

-у случајевима раскида уговора из члана 8. овог уговора.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају да Влада Републике Српске у периоду за који је потписан овај уговор, донесе нову или измијени постојећу Одлуку о висини и начину плаћања годишње накнаде за коришћење ловног фонда, закључити анекс овог уговора.

Члан 12.

Измјене и допуне овог уговора могу се вршити само уз сагласност уговорних страна.

Члан 13.

Уговорне стране се обавезују да ће сва спорна питања из овог уговора рјешавати споразумно путем својих представника, у супротном спор ће се ријешити пред надлежним судом.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном доношења.

Члан 15.

Уговор је сачињем у четири (4) истовјетна примјерка, од којих свакој уговорној страни припадају два (два) примјерка.

 

МИНИСТАРСТВО                                                                                                                     ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ                                              ''ИГРИШТЕ'' ВЛАСЕНИЦА

МИНИСТАР                                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Проф. др Стево Мирјанић

(ПОТПИС И ПЕЧАТ)                                                                                                                   (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

Број: 12.06.1-332-451/16                                                                                                     Број: 08-4/16

Датум, 12.04.2016.                                                                                                                  Датум, 13.04.2016.

 

 

 

ПРИЛОГ 5:

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

Broj: 11 0 U 018917 16 U

Dana, 31.08.2016. godine

 

Okružni sud u Banja Luci, sudija Sanja Stefanović, kao sudija pojedinac, uz učešće Dragane Vučić, kao zapisničara, u upravnom sporu po tužbi Lovačkog udruženja ''Birač'' Vlasenica, Ulica Romanijska bb, zastupanog po predsjedniku UO LU Klještan Milosavu iz Vlasenice (u daljem tekstu: tužilac), protiv Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, u predmetu davanja lovišta na korištenje, dana 31.08.2016. godine, donio je

RJEŠENJE

Tužba se odbacuje.

Obrazloženje

Tužbom, koja je u ovom sudu zaprimljena dana 13.06.2016. godine, tužilac osporava odluku Komisije o sprovođenju postupka davanja na gazdovanje sportsko-rekreacionih lovišta u Republici Srpskoj, broj i datum nepoznati. U tužbi tužilac navodi kako je tekao postupak prijave na Javni konkurs, objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'' broj 98/15, za dodjelu sportsko-rekreacionih lovišta na korištenje; da Lovačko udruženje ''Igrište'' Vlasenica, koje se prijavilo na konkurs ne ispunjava uslove konkursa, te da je uz prijavu dostavilo lažne podatke, zbog čega oni ne mogu ni pružiti najpovoljnije uslove za gazdovanje, za razliku od tužioca koji raspolaže i sa članstvom i sa materijalnim sredstvima. Navode da 95 godina gazduju lovištem ''Birač'', te kako su oni pružili najpovoljnije uslove za gazdovanje, predlažu da sud poništi Odluku Komisije o sprovođenju postupka davanja na gazdovanje sportsko-rekreacionih lovišta Republici Srpskoj, kojom je predloženo Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske, da se sa Lovačkim udruženjem ''Igrište'' Vlasenica, kao najpovoljnijim učesnikom, zaključi Ugovor o dodjeli lovišta sa ''Birač'' Vlasenica na korištenje, te da se postupak vrati na ponovno odlučivanje.

Sud je odlučio kao u dispozitivu iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasni Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11, u daljem tekstu: ZUS) propisano je da pravo pokretanja upravnog spora ima pravno i fizičko lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredno lični interes zasnovan na zakonu.

Odredbom člana 7. ZUS-a je propisano da se upravni spor može voditi samo protiv konačnog upravnog akta, odnosno upravnog akta kojim nadležni organ iz člana 4. ZUS-a rješava o izvjesnom pravu ili obavezi, odnosno neposrednom ličnom interesu fizičkih i pravnih lica, ili drugih stranaka u kakvoj upravnoj stvari (član 7. stav 2. ZUS-a).

Postupak u ovom predmetu vođen je radi dodjele rekreacionog lovišta na korištenje putem Javnog konkursa, a koji Javni konkurs je okončan zaključivanjem Ugovora o korištenju lovišta sa lovačkim udruženjem. Tužilac je u tužbi naveo da osporava Odluku Komisije tuženog za sprovođenje postupka davanje lovišta na korištenje, koja Odluka i ne može biti upravni akt, niti je donesena od strane organa protiv čijeg akta u smislu člana 4. ZUS-a može voditi upravni spor.

Naime, ova Komisija je formirana rješenjem nadležnog ministra od 05.01.2016. godine, u skladu sa Pravilnikom o opštim uslovima, postupku i načinu davanja lovišta na korištenje (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 116/13), za sprovođenje postupka po javnom konkursu za dodjelu lovišta na korištenje, pa nije tijelo iz člana 4. ZUS-a koje vrši javna ovlaštenja, niti je rješavala u upravnoj stvari.

Shodno navedenom, postupak bodovanja i zaključivanja Ugovora o dodjeli lovišta na korištenje nije upravni postupak, niti akt Komisije, a ni Ugovor o dodjeli lovišta na korištenje ne mogu biti predmet ocjene u upravnom sporu.

Kako pobijane odluke nemaju karakter upravnog akta, jer nisu donesene u postupku vršenja javnih ovlaštenja, tim odlukama nije odlučeno o pravima i obavezama tužioca u nekoj upravnoj stvari, niti ih je donio organ u smislu člana 4. ZUS-a, to je sud postupio u skladu sa odredbom člana 22. stav 1. tačka 2. ZUS-a i donio odluku kao u dispozitivu.

 

ZAPISNIČAR                                                                                                                                                      SUDIJA

Dragana Vučić                                                                                                                                          Sanja Stefanović

 

                                                                                                                                                                  (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9