Народни посланик Слађана Николић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Осамнаестој сједници одржаној 10. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На 15. сједници НС РС поставила сам посланичко питање везано за конкурс за додјелу спортско рекреативног ловиштва ''Бирач''.

Према Вашем одговору број: 12.06.1-011-483/16 добила сам уредне одговоре на дијелове питања, али сам остала ускраћена права на увид у документацију Ловачког друштва ''Игриште'' из Власенице, која је приложена на Конкурсу кога је објавила конкурсна комисија наведеног министарства за додјелу на управљање спортско-рекреативног ловишта ''Бирач'' Власеница, те тражим да ми се исто достави.            

ОДГОВОР:

Број: 12.06.1-332-534/17

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Слађана Николић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 10. маја 2017. године, поставила сљедеће посланичко питање:

„На 15. Сједници  НС РС поставила сам посланичко питање везано за конкурс за додјелу спортско рекреативног ловишта „Бирач“.

Према Вашем одговору број: 12.06.1-011-483/16 добила сам уредне одговоре на дијелове питања, али сам остала ускраћена права на увид у документацију Ловачког друштва „Игриште“ из Власенице, која је приложена на Конкурсу кога је објавила конкурсна комисија наведеног министарства за додјелу на управљање спортско-рекреационог ловишта „Бирач“ Власеница, те тражим да ми се исто достави.“.

У складу са чланом  82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у потпуности је провело додјелу спортско-рекреационих ловишта на коришћење у складу са одредбама  Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), и Правилника о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење („Службени гласник Републике Српске“, број 116/13). Ловачко удружење „Бирач“ из Власенице искористило је своје законско право и покренуло управни спор тужбом код Окружног суда у Бања Луци против Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у предмету додјеле ловишта на коришћење. Окружни суд у Бања Луци донио је рјешење  број: 11 0 U 018917 16 U од 31.08.2016. године којим је одбацио тужбу ловачког удружења „Бирач“ из Власенице у предмету додјеле ловишта „Бирач“ на коришћење.

У одговору на Ваше посланичко питање постављено  на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6. децембра 2016. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставило Вам је информацију и документацију која је под контролом овог Министарства.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  је у складу са чланом 7. Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01), затражило да се ловачко удружење „Игришта“ изјасни  да ли тражене информације сматра повјерљивим комерцијалним интересом треће стране.  Ловачко удружење „Игришта“ из Власенице актом  број: 3-5/17 од 15.05.2017. године изјаснило се да није сагласно да се његова документација доставља трећој страни јер су тражени подаци са њиховог аспекта проглашени повјерљивим  и навело ралоге за такво изјашњење, a које Вам у прилогу овог акта достављамо.

Због наведеног изјашњења ловачког удружења „Игришта“ из Власенице ово Министарство нема законску  могућност да Вам достави документацију коју је ловачко удружење „Игришта“ приложило уз пријаву на јавни конкурс за додјелу спортско-рекреационог ловишта „Бирач“ на коришћење.

 

                                                                                                                                        М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                      проф. др Стево Мирјанић

 

ПРИЛОГ (ПРЕПИС):

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ''ИГРИШТА''

ВЛАСЕНИЦА

Број: 3-5/17

Датум: 15.05.2017.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ МИНИСТАРСТВА број: 12.06.1-332-484/17 од 18.05.2017.

ПРЕДМЕТ: Изјашњење, Веза: Ваш допис бр.12.061.332-484/17 од 03.05.2017.

Поштовани,

Дописом од 03.05.2017. год. бр. 12.061.332-484 трежите наше изјашњење везано за достављање наше документације на увид ЛУ ''Бирач'', а у поступку додјеле спортско-рекреативног ловишта ''Бирач'' Власеница.

С тим у вези, обавјештавамо Вас да нисмо сагласни да се наша документација доставља трећој страни, из разлога што су исти, из нашег аспекта гледишта, проглашени повјерљивим и то из сљедећих разлога:

  • У наведеној документацији постоје лични подаци ловаца и исти би се могли злоупотребити од стране других по њиховом сазнању;
  • У наведеној документацији постоје подаци везани за организациону структуру, стање, број и опремљеност ловних објеката. Трећа страна би могла у поступку све ове податке злонамјерно искористити, што би могло проузроковати штетне посљедице у газдовању, те стога сматрамо да су све информације повјерљивог карактера.

С поштовањем,

                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                               ЛУ ''ИГРИШТА''

                                                                                                      Марко Тодоровић, дипл.ек.

                                                                                                         (ПОТПИС И ПЕЧАТ ЛУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2017
Сазив: 
9