Народни посланик Споменка Стевановић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Другој сједници 14. марта 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

На локалитету Стиле, у непосредној близини водо захвата са кога се грађани Котор Вароша снабдијевају водом, у току је изградња мини ХЕ Котор Варош на ријеци Врбањи. Пошто се израдња поменуте ХЕ врши узводно од водо захвата, грађани с разлогом изражавају забринутост која се тиче и обима као и количине као и квалитета воде.

Моје питање гласи- у којој фази изградња, да ли су прибављене све дозволе, да ли се врши контрола изградње саме? Ако се врши, какви су резултати, а са аспекта безбједности да ли би поменута електрана, могући кварови, могли изазвати проблеме за грађане Котор Вароша?

 

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-80-1/23

Датум: 12.04.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић  (Клуб посланика ДЕМОС) на Другој сједници, одржаној 14.03.2023. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„На локалитету Стиле, у непосредној близини водозахвата са кога се грађани Котор Вароша снабдјевају водом, у току је изградња мини ХЕ Котор Варош на ријеци Врбањи. Пошто се изградња поменуте ХЕ врши узводно од водозахвата, грађани с разлогом изражавају забринутост која се тиче и обима као и количине као и квалитета воде.

Моје питање гласи – у којој фази je изградња, да ли су прибављене све дозволе, да ли се врши контрола изградње саме? Ако се врши, какви су резултати, а са аспекта безбједности да ли би поменута електрана, могући кварови, могли изазвати проблеме за грађане Котор Вароша?

У складу са чланом 80. Пословника o раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство енергетике и рударства Републике Српске, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, даје информацију како слиједи:

Уговором о концесији за изградњу МХЕ Котор Варош на ријеци Врбањи дефинисанa су права и обавезе Концесионара и начин поступања Концендента, Владе и Министарства енергетике и рудартсва као потписника Уговора у случају када се не поштују прописане обавезе.

„ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука, у складу са обавезама из Уговора о концесији,  прибавио је све потребне дозволе и сагласности и гради електроенергетски објекат, те је дужан да обезбиједи надзор током градње објекта.

Министарство и Комисија за концесије, у складу са Законом прописаним надлежностима, прате реализацију обавеза из Уговора, а надлежни инспекцијски органи врше надзор у складу са својим овлаштењима.

Према подацима овог Министарства, грађевинску дозволу  за изградњу мале хидроелектране Котор Варош  издало је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Рјешењем број 15.03-360-75/17 од 26.07.2017. године, а након достављене документације и сагласности свих надлежних институција, укључујући водну сагласност од ЈУ „Воде Српске“ Бијељина и мишљење Одјељења за просторно уређење општине Котор Варош.

Такође, наведено министарство је издало и еколошку дозволу Рјешењем број 15.04-96-45/15 од 18.06.2015. године на период од  пет година те је исту обновило 17.06.2020. године са роком важења до 18.06.2025. године.

У наведеним дозволама и сагласностима, прописане су мјере за заштиту вода у току изградње мале хидроелектране, а све у циљу спречавања негативних утицаја на животну средину. Мјере заштите се односе на забрану истресања ископног материјала на обалу ријеке и у водоток, спријечавање замућености водотока при извођењу радова у кориту ријеке, забрана испуштања у водоток било какве отпадне воде настале на градилишту, посебни услови складиштења течних горива која се користе током градње као и друге мјере заштите прописане Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).

Концесионар је дужан да се и након изградње и пуштања у рад мале хидроелектране придржава услова из водних аката који су издати у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09 i 121/12). Такође, Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01) прописано је да се само пречишћене воде могу испуштати у крајњи реципијент.

Имајући у виду да надзор над спровођењем прописа из области уређења простора и грађења врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а инспекцијски надзор над спровођењем наведених прописа врши Републичка управа за инспекцијске послове посредством републичких урбанистичко-грађевинских инспектора, односно урбанистичко-грађевинских инспектора у јединици локалне самоуправе, Министарство енергетике и рударства, будући да није надлежно за наведену област, не располаже са подацима о извршеним контролама приликом изградње мале хидроелектране као и резултатима исте, нити је запримило никакве захтјеве и жалбе грађана.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                        Петар Ђокић

 

 

14.03.2023

Име посланика:

Сазив: 
11