Народни посланик Томица Стојановић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ   

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли сте упознати и да ли постоје какви планови да се преостали дио земљишта на површинском копу Богутово село, у Угљеивку, на руднику у ТЕ Угљевик експропише у потпуности?

Тамо је преко 95% земљишта експрописано, а остало је само у засеоку дијела Сарије и Јаблани, постоје фамилије Јовановић и Пејичић, ту је негдје између 15 и 20 домаћинстава, а у Саријама је 5 домаћинстава, ти људи живе у потпуној излозацији, тамо нема ни продавнице, пут је у катастрофалном стању, воде никако, да не причам о овим савременим инсталацијама, као што су и телефон и кабловска, то је већ мисаона именица, битно је да се ти људи исплате, да се створе услови да могу евентуално купити неки стан или направити кућу на неком другом мјесту, они живе као на неком пустом оствру, циљ им је, значи, да се ти људи обезбиједе и тако је већ 20 година.

Ја Вас молим да се покуша то питање ријешити у неком разумном року.

ОДГОВОР 1:

Број: 05.02/011-53-1/20

Датум: 02.03.2020. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Томица Стојановић, Kлуб посланика СДС, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине, која је одржана 18. фебруара 2020. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Да ли сте упознати и да ли постоје планови да се преостали дио земљишта на површинском копу Богутово село, у Угљевику, на руднику у ТЕ Угљевик експроприше у потпуности?

Тамо преко 95% земљишта експропсисано, а остало је само у засеоку дијела Сарије и Јабнлани, постоје фамилије Јовановић и Пејичић, ту негђе између 15 и 20 домаћинстава,а у Саријама је 5 домаћинстава, ти људи живе у потпуној изолацији, тамо нема ни продавнице, пут је у катастрофалном стању, воде никако, да не причам о овим савременим инсталацијама. Kао што су телефон и кабловска, то је већ мисаона именица, битно је да се ти људи исплате, да се створе услови да могу евентуално купити неки стан или направити кућу на неком другом мјесту, они живе као на неком пустом остврву, циљ им је значи, да се ти људи обезбиједе и тако већ 20 година.

Ја вас молим да се покуша то питање ријешити у неком разумном року.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске, као Концендент, и ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик, као Концесионар, закључили су дана 13.09.2013. године Уговор о концесији за коришћење угља на лежиштима „Богутово село“ и „Угљевик исток“, општина Угљевик.

 

Уговором о концесији, односно Рјешењем којим је одобрено експлоатационо поље дефинисано је земљиште на којем ће се одвијати концесиона дјелатност.

 

Предметним Уговором концесионар се обавезао да из властитих средстава ријеши имовинско – правне односе у оквиру одобреног експлоатационог поља.

 

Уговором о концесији концесионар се, такође, обавезао да ће укупну инвестицију, која укључује и потребна средства за рјешавање имовинско – правних односа, реализовати у три фазе у периоду до 2020. године.

 

Наведеним уговором обавеза концесионара је да експлоатацију минералне сировине врши на начин којим се неће наносити штета трећим лицима.

 

Влада Републике Српске, након проведених процедура од стране МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик, на 186. сједници одржаној 19.07.2018. године донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса („Службени гласник Републике Српске број 73/18), којом се утврђује да је од општег интереса извођење рударских радова на површинском копу „Богутово село“ и површинском копу „Угљевик Исток I“, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина.

 

Концесионар још није ријешио имовинско – правне односе на цијелом експлоатационом пољу, односно није провео поступак експропријације, тако да мјештани засеока Јаблани, Сарије, Јовановићи, Пејчићи и Марковићи трпе посљедице извођења рударских радова на површинским коповима „Богутово село“ и „Угљевик Исток I“.

 

Због проблема са којима се сусрећу грађани настањени у оквиру одобреног експлоатационог поља, Министарство енергетике и рударства актом број: 05.07/059-315-1/20 од 24.02.2020. године, затражило је од РиТЕ Угљевик и Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Бијељина приоритетно рјешавање овог проблема.

 

 

        МИНИСТАР

Петар Ђокић

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

 

Достављено:

  • Наслову,
  • а/а.

 

 

ОДГОВОР 2:

Број: 21.01/052-149/20

Датум: 03.03.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а   с е

Народни посланик Toмица Стојановић, Клуб посланика СДС, на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. фебруара 2020. године, поставио је посланичко питање:

„Да ли сте упознати и да ли постоје какви планови да се преостали дио земљишта на површинском копу Богутово Село, у Угљевику, на руднику у ТЕ Угљевик експроприше у потпуности? Тамо је преко 95% земљишта експроприсано, а остало је само у засеоку дијела Сарије и Јаблани, постоје фамилије Јовановић и Пејичић, ту је негдје између 15 и 20 домаћинстава, а у Саријама је 5 домаћинстава, ти људи живе у потпуној излозацији, тамо нема ни продавнице, пут је у катастрофалном стању, воде никако, да не причам о овим савременим инсталацијама, као што су и телефон и кабловска, то је већ мисаона именица, битно је да се ти људи исплате, да се створе услови да могу евентуално купити неки стан или направити кућу на неком другом мјесту, они живе као на неком пустом острву, циљ им је, значи, да се ти људи обезбиједе и тако је већ 20 година“.

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи               

                                                                          О Д Г О В О Р

               У вези достављеног посланичког питања, обавјештавамо Вас да је чланом 23. Законa о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), између осталог, прописано да приједлог за експропријацију може поднијети корисник експропријације након утврђеног општег интереса за изградњу објеката или извођење радова, те да се приједлог подноси органу управе за имовинско-правне послове, према мјесту гдје се налази непокретност предложена за експропријацију.

               У конкретном случају корисник експропријације је „Рудник и термоелектрана Угљевик“ АД Угљевик, те приједлог за експропријацију предметних непокретности подноси наведено акционарско друштво надлежној подручној јединици Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, односно Подручној јединици Угљевик. Ова управа је од наведене подручне јединице затражила информацију у вези са постављеним посланичким питањем, а иста је доставила обавијест да су упознати од стане „Рудника и термоелектране Угљевик“ АД Угљевик, да је то акционарско друштво већ одговорило на исто посланичко питање.

               Такође, из достављене информације је видљиво да је корисник експропријације покренуо одређене активности у вези са предметним непокретностима, али приједлог за експропријацију још увијек није поднесен.

               Напомињемо да надлежност ове управе у поступку експропријације започиње од момента подношења приједлога за експропријацију од стране корисника експропријације, у конкретном случају „Рудника и термоелектране Угљевик“ АД Угљевик, а у складу са Законом о експропријацији.

               Имајући у виду чињеницу да су поступци експропријације поступци од општег интереса, ова управа ће, по евентуалном подношењу приједлога за експропријацију, у складу са надлежностима које су јој дате законом, поступати без одлагања, те провести одговарајуће поступке.

 

Достављено:                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р

1. Наслову,

2. Архива.                                                                                        Босиљка Предраговић, дипл. правник

                                                                

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10