Прес-кутак

Верзија за штампањеPDF верзија

Одсјек за односе са јавношћу обавља активности које се односе на:

  • oбавјештава јавност о активностима предсједника Народне скупштине, Народне скупштине, скупштинских одбора и радних тијела;
  • припрема саопштења за јавност о активностима Народне скупштине, предсједника Скупштине, одбора и радних тијела доставља их медијима и пласира на веб-страници Народне скупштине;
  • заприма захтјеве медија са питањима у вези са радом и активностима Народне скупштине, предсједника Народне скупштине, скупштинских одбора и радних тијела;
  • прати извјештавање медија о Народној скупштини, ради прес-клипинге извјештавања медија за потребе Кабинета предсједника Народне скупштине и Кабинета генералног секретара;
  • припрема и уређује периодични информативни билтен Народне скупштине;
  • врши акредитацију новинара за праћење рада Народне скупштине.

Захтјев за акредитацију новинара (једнодневна акредитација)

Захтјев за акредитацију новинара (годишња акредитација)

Закон о слободи приступа информацијама

Правилник о јавности рада Народне скупштине

Правилник о јавности Народне скупштине - измјена

Питања за Одсјек за односе са јавношћу можете доставити на имејл - info@narodnaskupstinars.net

ПОСЛОВНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

XV - ОСТВА­РИ­ВА­ЊЕ ЈАВ­НО­СТИ РА­ДА
НА­РОД­НЕ СКУП­ШТИ­НЕ

 

Члан 252.

(1) Сјед­ни­це На­род­не скуп­шти­не и ње­них рад­них ти­је­ла су јав­не.

(2) Сјед­ни­це На­род­не скуп­шти­не мо­гу би­ти за­тво­ре­не за јав­ност у слу­ча­је­ви­ма од­ре­ђе­ним за­ко­ном, ако то пред­ло­жи пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не, Вла­да или нај­ма­ње десет на­род­них по­сла­ни­ка. При­је­длог мо­ра би­ти обра­зло­жен и о том при­је­дло­гу гла­са се у На­род­ној скуп­шти­ни, без пре­тре­са.

(3) Сјед­ни­це рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не мо­гу би­ти за­тво­ре­не за јав­ност у случа­је­ви­ма од­ре­ђе­ним за­ко­ном и кад се на сједници разматрају акти са ознаком „ТАЈНО“.

 

Члан 253.

(1) При­је­дло­зи и ак­ти ко­ји се раз­ма­тра­ју на сјед­ни­ца­ма На­род­не скуп­шти­не об­ја­вљу­ју се и на ин­тер­нет стра­ни­ци На­род­не скуп­шти­не.

(2) Пред­став­ни­ци сред­ста­ва јав­ног ин­фор­ми­са­ња, у скла­ду са про­пи­си­ма, има­ју сло­бо­дан при­ступ сјед­ни­ца­ма На­род­не скуп­шти­не и ње­ним рад­ним ти­је­ли­ма, ра­ди оба­вје­шта­ва­ња јав­но­сти о њи­хо­вом ра­ду.

 

Члан 254.

(1) Слу­жбе­но са­оп­ште­ње за штам­пу и дру­га сред­ства јав­ног оба­вје­шта­ва­ња са­ста­вља Слу­жба На­род­не скуп­шти­не, а одо­бра­ва пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не или пред­став­ник На­род­не скуп­шти­не ко­га он овла­сти.

(2) Са­оп­ште­ње за јав­ност да­је се, углав­ном, по­сли­је сјед­ни­це ко­ја је би­ла за­тво­ре­на за јав­ност, као и у дру­гим слу­ча­је­ви­ма ка­да На­род­на скуп­шти­на или рад­но ти­је­ло од­лу­чи.

 

Члан 255.

Гра­ђа­ни­ма се, у скла­ду са про­стор­ним мо­гућ­но­сти­ма, мо­же омо­гу­ћи­ти сло­бо­дан при­ступ сјед­ни­ца­ма На­род­не скуп­шти­не и сјед­ни­ца­ма рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не, с тим да мо­гу при­су­ство­ва­ти сјед­ни­ца­ма у ди­је­лу са­ле пред­ви­ђе­ном за слу­ша­о­це.

 

Члан 256.

(1) Кон­фе­рен­ци­ја за медије се одр­жа­ва ка­да то од­лу­чи На­род­на скуп­шти­на или пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не.

(2) Ка­да од­лу­чи да одр­жи кон­фе­рен­ци­ју за медије На­род­на скуп­шти­на од­ре­ђу­је пред­став­ни­ка ко­ји ће ту кон­фе­рен­ци­ју одр­жа­ти.

 

Руководилац Одсјека Мирјана Кусмук 

контакт телефон: 051 338 173
е-mail: mirjana.kusmuk@narodnaskupstinars.net
 
Виши стручни сарадник за односе са јавношћу и веб-уредник Мирослав Филиповић
контакт телефон: 051 338 175
е-mail: miroslav.filipovic@narodnaskupstinars.net
 

Одсјек за протокол организује посјете Народној скупштини Републике Српске у оквиру пројекта "Дани отворених врата"

Захтјев за пријаву посјете можете преузети на сљедећем линку:

"Дани отворених врата" - Захтјев за пријаву посјете Народној скупштини

Руководилац Одсјека Александар Латиновић 
контакт телефон: 051 338 148
е-mail: a.latinovic@narodnaskupstinars.net
 
Виши стручни сарадник за протокол Гордана Талић
контакт тел: 051 338 181
e-mail: g.talic@narodnaskupstinars.net
 
Виши стручни сарадник - преводилац Дејана Трубајић
контакт телефон: 051 338 181
e-mail: dejana.trubajic@narodnaskupstinars.net