Одбор за безбједност

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 80.

(1) Одбор за безбједност има седам чланова: предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

(2) Предсједник и замјеник предсједника су увијек из различитих парламентарних странака, с тим што се предсједник одбора бира из реда опозиције.

 

Члан 81.

Одбор за безбједност, поред осталог, бави се сљедећим:

 • разматра стање припрема за одбрану у Републици Српској и предлаже мјере Народној скупштини за утврђивање политике безбједности,
 • прати активности институција и органа безбједности у Републици Српској у циљу увида у остваривање зацртане политике у овим областима, те може тражити да доставе информације о активностима и предузетим мјерама по сваком питању из њиховог домена рада,
 • разматра, даје сугестије и мишљење на законске пројекте из oбласти безбједности, као и на друге законске пројекте који су у вези са одбраном и безбједношћу,
 • учествује у расправи и доношењу буџета безбједности у Републици Српској, редовно прати остваривање буџета у овим областима, разматра извјештаје Главне ревизије о контроли финансијског извјештаја институција у овој области и о томе доставља извјештаје Народној скупштини,
 • разматра питања из домена рада органа и институција безбједности, даје мишљење, ставове и препоруке, те предлаже Народној скупштини предузимање одговарајућих мјера,
 • остварује увид и учествује у контроли законитости рада органа и институција безбједности,
 • о актуелним питањима из безбједности може организовати отворене или затворене расправе пред одбором, у циљу провјере ставова и формирања коначних приједлога за Народну скупштину,
 • обавјештава Народну скупштину о стању и уоченим проблемима у области одбране и безбједности, до којих дође у свом раду, те предлаже предузимање одговарајућих мјера,
 • врши парламентарни надзор у области безбједности у складу са законом,
 • остварује сарадњу са сродним домаћим и међународним институцијама, и
 • анализира и предузима мјере у случају ванредних ситуација и елементарних непогода.

 

Чланови одбора:

 • Вукота Говедарица, предсједник
 • Илија Таминиџија, замјеник предсједника
 • Зоран Стевановић, члан
 • Миланко Михајилица, члан
 • Милан Дакић, члан
 • Срђан Тодоровић, члан
 • Драган Галић, члан

Контакт: