Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

Одбор за Европске интеграције и регионалну сарадњу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 76.

Од­бор за европ­ске ин­те­гра­ци­је и ре­ги­о­нал­ну са­рад­њу има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва Од­бо­ра би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Пред­сјед­ник Од­бо­ра би­ра се из ре­да опо­зи­ци­је.

Члано­ви од­бо­ра, по пра­ви­лу, тре­ба да ак­тив­но по­зна­ју је­дан свјет­ски је­зик.

Члан 77.

Од­бор за европ­ске ин­те­гра­ци­је и ре­ги­о­нал­ну са­рад­њу раз­ма­тра пи­та­ња ко­ја се од­но­се на:

 • пра­ће­ње и ускла­ђи­ва­ње прав­ног си­сте­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске са прав­ним си­сте­мом Европ­ске уни­је,
 • раз­ма­тра­ње на­цр­та и при­је­дло­га за­ко­на пу­тем ко­јих се у скла­ду са оба­ве­за­ма ко­је за Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну и Ре­пу­бли­ку Срп­ску про­из­и­ла­зе из про­це­са при­дру­жи­ва­ња са Европ­ском уни­јом, вр­ши ускла­ђи­ва­ње прав­ног си­сте­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске са прав­ним си­сте­мом Европ­ске уни­је,
 • раз­ма­тра­ње Упо­ред­ног при­ка­за ускла­ђе­но­сти на­цр­та, од­но­сно при­је­дло­га за­ко­на са ЕУ ац­qу­ис, Из­ја­ве о ускла­ђе­но­сти на­цр­та, од­но­сно при­је­дло­га за­ко­на са ЕУ ац­qу­ис, те ми­шље­ња Вла­де Ре­пу­бли­ке Срп­ске о сте­пе­ну ускла­ђе­но­сти на­цр­та, од­но­сно при­је­дло­га за­ко­на са ЕУ ац­qу­ис,
 • раз­ма­тра­ње спо­ра­зу­ма ко­је Ре­пу­бли­ка за­кљу­чи са др­жа­ва­ма и ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, уз при­ста­нак Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не Бо­сне и Хер­це­го­ви­не,
 • пра­ће­ње про­гра­ма по­мо­ћи и са­рад­ње са Европ­ском уни­јом,
 • раз­ма­тра­ње ме­ђу­на­род­них од­но­са и ре­ги­о­нал­не са­рад­ње, те по­ли­тич­ких и еко­ном­ских ак­ту­ел­но­сти од по­себ­ног ин­те­ре­са за Ре­пу­бли­ку,
 • пра­ће­ње и функ­ци­о­ни­са­ње ак­тив­но­сти пред­став­ни­шта­ва и пред­став­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске у ино­стран­ству,
 • пра­ће­ње за­сту­пље­но­сти пред­став­ни­ка из Ре­пу­бли­ке Срп­ске у пред­став­ни­штви­ма Бо­сне и Хер­це­го­ви­не у ино­стран­ству,
 • ус­по­ста­вља­ње и одр­жа­ва­ње са­рад­ње са пар­ла­мен­ти­ма Ср­би­је и Цр­не Го­ре, у скла­ду са Уста­вом,
 • ус­по­ста­вља­ње и одр­жа­ва­ње са­рад­ње са пар­ла­мен­ти­ма по­кра­ји­на, ре­ги­ја, зе­ма­ља ре­ги­о­на, дру­гим зе­мља­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма Европ­ске уни­је,
 • ус­по­ста­вља­ње са­рад­ње са ре­ле­вант­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма и фон­да­ци­ја­ма из Ре­пу­бли­ке Срп­ске, Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и ино­стран­ства, са ци­љем при­бли­жа­ва­ња Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не европ­ским ин­те­гра­ци­о­ним про­це­си­ма.

Чланови одбора:

 • Игор Црнадак, предсједник
 • Александар Главаш, замјеник предсједника
 • Владо Ђајић, члан
 • Срђан Мазалица, члан
 • Андреа Дорић, члан
 • Жељко Бабић, члан
 • Сенад Братић, члан
 • Вања Бајић, спољни члан
 • Синиша Бундало, члан

Контакт: