Одбор једнаких могућности

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 86.

Од­бор јед­на­ких мо­гућ­но­сти има се­дам чла­но­ва: предсјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва, ко­ји се би­ра­ју из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 87.

Од­бор јед­на­ких мо­гућ­но­сти утвр­ђу­је и пра­ти спро­во­ђе­ње по­ли­ти­ке рав­но­прав­но­сти и за­шти­те људ­ских пра­ва, а у по­ступ­ку до­но­ше­ња за­ко­на и дру­гих про­пи­са има пра­ва и ду­жно­сти над­ле­жног рад­ног ти­је­ла у под­руч­ју ко­је се од­но­си на оства­ри­ва­ње рав­но­прав­но­сти и за­шти­ту људ­ских пра­ва с об­зи­ром на на­ци­о­нал­ну, вјер­ску, ра­сну и пол­ну при­пад­ност, со­ци­јал­ни ста­тус и ста­ро­сну доб, као и по­др­шку ли­ци­ма са ин­ва­ли­ди­те­том и сма­ње­ном рад­ном спо­соб­но­шћу, брак и по­ро­ди­цу, ста­ра­тељ­ство и на­сље­ђи­ва­ње.

Од­бор ак­тив­но уче­ству­је у по­ступ­ку уна­пре­ђи­ва­ња пра­ва на рав­но­прав­ност и за­шти­ту гра­ђа­на и пред­ла­же мје­ре за укла­ња­ње свих об­ли­ка дис­кри­ми­на­ци­је, а по­себ­но ко­ја се од­но­се на рад и за­по­шља­ва­ње, со­ци­јал­ну и здрав­стве­ну за­шти­ту, обра­зо­ва­ње, из­бор­но за­ко­но­дав­ство, кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње и за­шти­ту од на­си­ља у по­ро­ди­ци.

Чланови одбора:

 • Наташа Радуловић, предсједник
 • Андреа Гајић, замјеник предсједника
 • Нина Букејловић, члан
 • Милица Ијачић, члан
 • Маја Драгојевић Стојић, члан
 • Тања Вукомановић, члан
 • Николина Шљивић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-145
 • Факс: 051/301-087
 • Секретар одбора: Бојана Цветковић
 • e-mail: odborjm@narodnaskupstinars.net