Генерални секретар

Небојша Згоњанин

Датум рођења: 
07.01.1958
Мjесто рођења: 
Босанска Дубица
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Рођен у Босанској Дубици 07.01.1958. године. Основну школу и гимназију завршио у Босанској Дубици,а Правни факултет у Бања Луци , 10. априла1984. године.

У свом досадашњем раду обављао послове:

  1. директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске
  2. извршни директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске
  3. директор Центра за информисање и културу Козарска Дубица
  4. директор Филијале Приједорске банке у Козарској Дубици
  5. помоћник директора Дома здравља Козарска Дубица
  6. руководилац Фонда здравственог осигурања Филијале Бања Лука
  7. руководилац Пословнице здравственог осигурања Републике Српске у Козарској Дубици.

Активно се бавио спортом-кошарком, а као спортски радник био је директор кошаркашког клуба „УНА“ из Козарске Дубице и члан предсједништва Кошаркашког савеза Републике Српске ( у периоду 1992-2000).

Добитник признања од разних удружења и организација.
Учесник отаџбинско – одбрамбеног рата.
Ожењен, отац двоје дјеце.

 

Пословник Народне скупштине Републике Српске:

Именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине

Члан 20.

Народна скупштина именује  генералног секретара Народне скупштине и његовог замјеника на приједлог предсједника Народне скупштине.

Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата, у писменом облику.

Генерални секретар и замјеник генералног секретара Народне скупштине  

Члан 29.

Генерални секретар Народне скупштине помаже предсједнику Народне скупштине у припремању и организовању сједница Народне скупштине и ради друге послове које му повјере Народна скупштина и предсједник Народне скупштине.

Генерални секретар Народне скупштине руководи Службом Народне скупштине.

У погледу права, дужности и одговорности радника из рада и на основу рада у Служби Народне скупштине, генерални секретар Народне скупштине има право и дужности функционера који руководи самосталним органом државне управе.

На захтјев предсједништва Народне скупштине и Народне скупштине, генерални секретар извјештава Народну скупштину и предсједништво о раду њене Службе.

Генерални секретар Народне скупштине је наредбодавац за финансијско и материјално пословање Народне скупштине и Службе Народне скупштине.

Генерални секретар Народне скупштине за свој рад и рад Службе Народне скупштине одговоран је Народној скупштини и предсједништву Народне скупштине.

Члан 30.

Генерални секретар Народне скупштине има замјеника који му помаже у раду.

Замјеник генералног секретара замјењује генералног секретара у вријеме његове одсутности или спријечености и ради друге послове које му повјери генерални секретар.

Генерални секретар може имати једног или више помоћника.

Члан 31.

Генералном секретару Народне скупштине престаје функција прије истека времена на коју је именован оставком и разрјешењем.

Генерални секретар, односно замјеник генералног секретара, може бити разријешен прије истека времена на које је именован:

- ако се не придржава прописа и општих аката Народне скупштине или не извршава закључке Народне скупштине или се понаша у супротности са њима;

- ако својим радом проузрокује штету или занемарује и неуредно обавља своје дужности.

До именовања новог генералног секретара Народне скупштине, дужност генералног секретара врши замјеник генералног секретара.