Колегијум

Верзија за штампањеPDF верзија

Пословник Народне скупштине

Члан 34.

(1) Ко­ле­ги­јум На­род­не скуп­шти­не је посебно тијело Народне скупштине које сазива предсједник Народне скупштине. Колегијум има ко­ор­ди­ни­ра­ју­ћу, консултативну и оперативну функ­ци­ју у раду Народне скупштине. Колегијум засједа у складу са овим пословником.

(2) Члано­ви Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не су: пред­сјед­ник и пот­пред­сјед­ни­ци На­род­не скуп­шти­не и  предсједници клу­бо­ва по­сла­ни­ка.

(3) На сјед­ни­ци Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не присуствује и ге­не­рал­ни се­кре­тар На­род­не скуп­шти­не, а по по­зи­ву пред­сјед­ни­ка На­род­не скуп­шти­не сјед­ни­ци мо­гу при­су­ство­ва­ти пред­став­ни­ци Вла­де, пред­сјед­ни­ци рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не, за­по­сле­ни у  Слу­жби На­род­не скуп­шти­не и дру­ги уче­сни­ци.

(4) Сјед­ни­це Ко­ле­ги­ју­ма са­зи­ва и во­ди пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не. Сјед­ни­це Ко­ле­ги­ју­ма су јав­не. Сједнице Колегијума се сазивају и одржавају при­је са­зи­ва­ња, а по по­тре­би при­је и у току одр­жа­ва­ња сва­ке сјед­ни­це На­род­не скуп­шти­не.

(5) Изузетно, сједница Колегијума може се одржати телефонским путем.

(6) Ини­ци­ја­ти­ву за са­зивање сјед­ни­це Ко­ле­ги­ју­ма мо­же под­ни­је­ти сва­ки члан Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не уз посебно образложење. На за­хтјев клу­ба по­сла­ни­ка, пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не ће са­звати сјед­ни­цу Ко­ле­ги­ју­ма, нај­ка­сни­је у ро­ку од се­дам да­на од да­на под­но­ше­ња за­хтје­ва.

 

Члан 35.

(1) Ко­ле­ги­јум утвр­ђу­је:

- уса­гла­ше­ни при­је­длог днев­ног ре­да, да­тум и ври­је­ме тра­ја­ња за­сје­да­ња На­род­не скуп­шти­не;

- ори­јен­та­ци­о­ни рас­по­ред ра­да На­род­не скуп­шти­не за пе­ри­од од нај­ма­ње два мје­се­ца, ко­ји са­др­жи да­не у ко­ји­ма су пла­ни­ра­не сјед­ни­це На­род­не скуп­шти­не и да­не када је пла­ни­ра­но за­сје­да­ње рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не;

- при­је­длог бро­ја мје­ста у рад­ним ти­је­ли­ма, са при­је­дло­гом пред­сјед­ни­ка рад­них ти­је­ла, ко­ја при­па­да­ју по­је­ди­ним по­сла­нич­ким клу­бо­ви­ма, по­сла­нич­ким гру­па­ма и по­сла­ни­ци­ма ко­ји ни­су у са­ста­ву по­сла­нич­ких клу­бо­ва и по­сла­нич­ких гру­па у На­род­ној скуп­шти­ни;

- ори­јен­та­ци­о­ни рас­по­ред стал­них тер­ми­на за­сје­да­ња стал­них рад­них ти­је­ла На­род­не скуп­шти­не;

- при­су­ство на­ја­вље­них го­сти­ју на скуп­штин­ском за­сје­да­њу и од­лу­чу­је о њи­хо­вом уче­шћу у ра­ду истог.

 (2) Ко­ле­ги­јум На­род­не скуп­шти­не раз­ма­тра пи­та­ња и ини­ци­ја­ти­ве по­сла­ни­ка ко­ји се од­но­се на рад На­род­не скуп­шти­не. О ста­во­ви­ма Ко­ле­ги­ју­ма ко­ји се од­но­се на пи­та­ња и ини­ци­ја­ти­ве пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не оба­вје­шта­ва по­сла­ни­ке.

 

Члан 36.

 (1) Сјед­ни­ца Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не се може одржати ако јој при­су­ству­ју пред­сјед­ни­ци клу­бо­ва по­сла­ни­ка чи­ји чла­но­ви пред­ста­вља­ју ви­ше од по­ло­ви­не свих по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

(2) Ако сјед­ни­ца Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не и по дру­гом са­зи­ва­њу ни­је одржана због недостатка кворума, а ра­ди се о хит­ним пред­ме­ти­ма, од­лу­ке из над­ле­жно­сти Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не до­но­си пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не.

(3) У слу­ча­је­ви­ма ка­да Ко­ле­ги­јум На­род­не скуп­шти­не одлу­чу­је, од­лу­ка је до­не­се­на ако при­је­длог при­хва­те пред­сјед­ни­ци по­сла­нич­ких клу­бо­ва, чи­ји чла­но­ви пред­ста­вља­ју ви­ше од по­ло­ви­не свих по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни. Ве­ћин­ску во­љу Ко­ле­ги­ју­ма   Народне скуп­шти­не по­твр­ђу­је пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не.