Законодавни одбор

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 62.

Законодавни одбор има 11 чланова: предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

Предсједник, замјеник предсједника и седам чланова Одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

Члан 63.

Законодавни одбор:

 • разматра нацрте и приједлоге закона и других аката које доноси Народна скупштина са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом, као и у погледу правне обраде;
 • разматра приједлоге и захтјеве за давање аутентичних тумачења закона и других аката, даје о томе мишљење Народној скупштини и утврђује приједлоге аутентичног тумачења;
 • прати изграђивање правног система и даје Народној скупштини мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система;
 • подноси Приједлог пословника Народне скупштине;
 • даје мишљења и приједлоге о уговорима када Народна скупштина учествује у њиховом закључивању;
 • утврђује пречишћене текстове закона и других општих аката у Народној скупштини, ако је овлашћен;
 • ради друге послове које одреди предсједник Народне скупштине или Народна скупштина.

Члан 64.

Ако се на сједници Народне скупштине, приликом разматрања приједлога закона или другог акта, предложе битне измјене и допуне, Одбор на тражење Народне скупштине даје мишљења, односно приједлоге у вези са предложеним измјенама и допунама.

Чланови одбора:

 • Младен Илић, предсједник
 • Огњен Куљић, замјеник предсједника
 • Дамјан Шкипина, члан
 • Срђан Мазалица, члан
 • Милан Касаповић, члан
 • Драгомир Васић, члан
 • Мирна Савић-Бањац, члан
 • Небојша Вукановић, члан
 • Предраг Нешић, члан
 • Небојша Пантић, спољни члан
 • Душица Шолаја, спољни члан

Контакт: