Одбор за борачко-инвалидску заштиту

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 90.

Од­бор за бо­рач­ко-ин­ва­лид­ску за­шти­ту има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни, а два чла­на на при­је­длог удру­же­ња од јав­ног ин­те­ре­са из обла­сти бо­рач­ко-ин­ва­лид­ске за­шти­те.

Члан 91.

Од­бор за бо­рач­ко-ин­ва­лид­ску за­шти­ту у дје­ло­кру­гу свог ра­да:

 • пра­ти спро­во­ђе­ње и утвр­ђи­ва­ње по­ли­ти­ке ко­ја се од­но­си на по­себ­ну за­шти­ту пра­ва ове по­пу­ла­ци­је;
 • пра­ти пи­та­ња оства­ри­ва­ња по­себ­них пра­ва бо­ра­ца, рат­них вој­них ин­ва­ли­да, по­ро­ди­ца по­ги­ну­лих и не­ста­лих бо­ра­ца и ци­вил­них жр­та­ва ра­та;
 • во­ди ра­чу­на о за­шти­ти вој­них и ци­вил­них ин­ва­ли­да из дру­гог свјет­ског ра­та;
 • бри­не се о стан­дар­ду, со­ци­јал­ном ста­ту­су, обра­зо­ва­њу, шко­ло­ва­њу и дру­гим по­тре­ба­ма ове по­пу­ла­ци­је.

Чланови одбора:

 • Жељко Дубравац, предсједник
 • Радојица Видовић, замјеник предсједника
 • Данијел Јошић, члан
 • Перо Ђурић, члан
 • Радислав Дончић, члан
 • Петко Ранкић, члан
 • Милан Дакић, члан

Контакт: