Одбор за здравство, рад и социјалну политику

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 92.

Од­бор за здрав­ство, рад и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку има 11 чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и де­вет чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Од­бор за здрав­ство, рад и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку у дје­ло­кру­гу свог ра­да раз­ма­тра пи­та­ња ко­ја се од­но­се на:

 • здрав­стве­но оси­гу­ра­ње,
 • здрав­стве­ну за­шти­ту,
 • дје­чи­ју за­шти­ту,
 • со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку и со­ци­јал­ну за­шти­ту,
 • за­шти­ту ста­рих и из­не­мо­глих ли­ца,
 • пи­та­ња из обла­сти ра­да и рад­них од­но­са,
 • за­шти­ту на ра­ду
 • за­по­шља­ва­ње.

Чланови одбора:

 • Душко Ивић, предсједник
 • Милан Шврака, замјеник предсједника
 • Милица Ловрић, члан
 • Гордана Тешановић, члан
 • Владо Ђајић, члан
 • Соња Караџић Јовичевић, члан
 • Бранко Бутулија, члан
 • Далибор Стевић, члан
 • Горан Лончаревић, спољни члан
 • Нено Добријевић, спољни члан

Контакт: