Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 73.

Од­бор за пра­ће­ње ста­ња у обла­сти пен­зиј­ско-ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња има девет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и седам чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни, а два спољ­на чла­на би­ра На­род­на скуп­шти­на, на при­је­длог Удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Од­бор за пра­ће­ње ста­ња у обла­сти пен­зиј­ско-ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња:

 • раз­ма­тра ин­фор­ма­ци­је Вла­де Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Фон­да пен­зиј­ског и ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња о ста­њу у обла­сти пен­зиј­ског и ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња;
 • раз­ма­тра ин­фор­ма­ци­је Удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Ре­пу­бли­ке Срп­ске, ко­је се од­но­се на по­ло­жај пен­зи­о­не­ра;
 • оба­вје­шта­ва На­род­ну скуп­шти­ну о ста­њи­ма и уоче­ним про­бле­ми­ма ма­те­ри­јал­ног по­ло­жа­ја и оства­ри­ва­ња за­кон­ских пра­ва пен­зи­о­не­ра;
 • рас­пра­вља у по­ступ­ку до­но­ше­ња за­ко­на и дру­гих ака­та, ко­ји се од­но­се на ин­те­ре­се и пра­ва пен­зи­о­не­ра;
 • раз­ма­тра и дру­га пи­та­ња из обла­сти пен­зиј­ско-ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња ка­да то за­тра­жи На­род­на скуп­шти­на.

Чланови одбора:

 • Милица Ловрић, предсједник
 • Огњен Жмирић, члан
 • Наташа Стевановић, члан
 • Саво Вулић, члан
 • Мирко Совиљ, члан
 • Слободан Брдар, спољни члан
 • Ратко Трифуновић, спољни члан

 

Контакт: