Одбор за трговину и туризам

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 96.

Од­бор за тр­го­ви­ну и ту­ри­зам има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Члан 97.

Од­бор за тр­го­ви­ну и ту­ри­зам раз­ма­тра пи­та­ња из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ко­ја се од­но­се на:

 • дру­штве­ну кон­тро­лу ци­је­на, тр­жи­шта, про­мет про­изво­да и услу­га, рен­ту и роб­не ре­зер­ве;
 • израд­њу ин­ве­сти­ци­о­них обје­ка­та у обла­сти тр­го­ви­не и ту­ри­зма;
 • кон­тро­лу мје­ра, за­шти­ту про­на­ла­за­ка, тех­нич­ка уна­пре­ђе­ња, жи­го­ве, зна­ко­ве и по­ри­је­кло про­из­во­да, стан­дар­де, тех­нич­ке нор­ма­ти­ве и нор­ме ква­ли­те­та про­из­во­да;
 • поре­зе, так­се и дру­ге да­жби­не у обла­сти тр­го­ви­не и ту­ри­зма;
 • тури­зам и уго­сти­тељ­ство;
 • ту­ри­стич­ку ин­фор­ма­тив­но-про­па­ганд­ну дје­лат­ност и
 • дру­га пи­та­ња из обла­сти тр­го­ви­не и ту­ри­зма ка­да то за­тра­жи На­род­на скуп­шти­на.

Чланови одбора:

 • Горан Јеринић, предсједник
 • Дарко Митрић, замјеник предсједника
 • Александар Суботић, члан
 • Перо Петровић, члан
 • Јелена Тривић, члан
 • Ђорђе Поповић, члан
 • Душко Калајџић, спољни члан
 • Селвид Хуртић, спољни члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-197
 • Факс: 051/338-162
 • Секретар одбора: Марија Бубало Ђуран
 • e-mail: odbortt@narodnaskupstinars.net