Administrativna komisija

Rad komisije određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 59.

Administrativna komisija ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

 

Član 60.

Administrativna komisija:

 • odlučuje o materijalnim i drugim uslovima za rad Narodne skupštine;
 • utvrđuje prijedlog za obezbjeđenje sredstava u budžetu za rad Narodne skupštine, na prijedlog generalnog sekretara Narodne skupštine,
 • razmatra nacrt i prijedlog budžeta, te amandmane u dijelu sredstava predviđenih za rad Narodne skupštine,
 • priprema i predlaže propise kojima se utvrđuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti poslanika,
 • donosi propise o naknadama i drugim primanjima narodnih poslanika, kao i narodnih poslanika kojima je istekao mandat,
 • obavlja poslove u vezi sa obezbjeđenjem službenih stanova za potrebe narodnih poslanika i funkcionera, raspolaže tim stanovima, odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje, zamjeni i jednokratnom prenosu prava korišćenja u skladu sa zakonom,
 • donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima narodnih poslanika i funkcionera, a koje bira i imenuje Narodna skupština, ako zakonom nije drugačije određeno,
 • odlučuje o privremenom smještaju funkcionera koje bira ili imenuje Narodna skupština,
 • usvaja godišnji plan javnih nabavki robe, vršenja usluga i izvođenja radova u Narodnoj skupštini,
 • donosi propise o raspodjeli sredstava za rad poslaničkih klubova i poslaničkih grupa,
 • donosi propise o naknadama za rad spoljnih članova u radnim tijelima,
 • donosi propise o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija poslaničkih legitimacija,
 • donosi odluke o novčanim kaznama narodnim poslanicima nakon izrečenih mjera iz člana 168. ovog poslovnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Narodne skupštine kada to zatraži Narodna skupština.

 

Članovi komisije:

 • Spomenka Stevanović, predsjednik
 • Biljana Petković, zamjenik predsjednika
 • Mladen Ilić, član
 • Denis Pijetlović, član
 • Milan Kasapović, član
 • Velibor Stanić, član
 • Kostadin Vasić, član
 • Đorđe Vučinić, član
 • Ramiz Salkić, član

Kontakt: