Komisija za izbor i imenovanje

Rad komisije određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 55.

Ko­mi­si­ja za iz­bor i ime­no­va­nje ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va, ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Li­stu kan­di­da­ta za iz­bor pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Ko­mi­si­je za iz­bor i ime­no­va­nje pod­no­si pred­sje­da­va­ju­ći pr­ve sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne, na osno­vu pret­hod­nog do­go­vo­ra sa pred­sjed­ni­ci­maklu­bo­va po­sla­ni­ka i po­sla­nič­kih gru­pa.

Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za iz­bor i ime­no­va­nje bi­ra se iz re­da po­li­tič­ke par­ti­je ko­ja je do­bi­lanaj­ve­ći broj po­sla­nič­kih mje­sta u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 56.

Ko­mi­si­ja za iz­bor i ime­no­va­nje:

 • pod­no­si iz­vje­štaj Na­rod­noj skup­šti­ni sa pri­je­dlo­gom za po­tvr­du man­da­ta na osno­vu ak­ta or­ga­na za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra;
 • pod­no­si iz­vje­štaj ko­jim se kon­sta­tu­je pre­sta­nak man­da­ta na osno­vu pra­vo­sna­žnog ak­ta or­ga­naza spro­vo­đe­nje iz­bo­ra;
 • raz­ma­tra pi­ta­nja pri­mje­ne i us­kra­ći­va­nja imu­ni­te­ta na­rod­nih po­sla­ni­ka u slu­ča­je­vi­ma utvr­đe­nim Usta­vom i za­ko­nom;
 • raz­ma­tra i dru­ga pi­ta­nja u ve­zi sa man­dat­no-imu­ni­tet­skim pra­vi­ma na­rod­nih po­sla­ni­ka;
 • utvr­đu­je pri­je­dlo­ge za iz­bor, ime­no­va­nje i ra­zr­je­še­nje iz nad­le­žno­sti Na­rod­ne skup­šti­ne,osim pri­je­dlo­ga ko­je utvr­đu­ju dru­gi or­ga­ni od­re­đe­ni Usta­vom, za­ko­nom i ovim po­slov­ni­kom;
 • sa­ra­đu­je sa od­go­va­ra­ju­ćim or­ga­ni­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma u rje­ša­va­nju ka­drov­ske po­li­ti­ke u Re­pu­bli­ci;
 • obez­bje­đu­je de­mo­krat­sko pred­la­ga­nje i utvr­đi­va­nje kan­di­da­ta za no­si­o­ce funk­ci­ja ko­je bi­raili ime­nu­je Na­rod­na skup­šti­na, a Ko­mi­si­ja pred­la­že.

Iz­vje­štaj ko­ji se od­no­si na pi­ta­nja u ve­zi sa man­dat­no-imu­ni­tet­skim pra­vi­ma na­rod­nih po­sla­ni­ka pod­no­si se pri­je utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da, osim na pr­voj sjed­ni­ci Na­rod­ne skup­šti­ne.

Članovi komisije:

 • Ilija Tamindžija, predsjednik
 • Igor Žunić, zamjenik predsjednika
 • Ranka Perić-Romić, član
 • Dragomir Vasić, član
 • Milan Petrović, član
 • Igor Crnadak, član
 • Petar Đokić, član
 • Spomenka Stevanović, član
 • Nenad Stevandić, član

 

Kontakt:

 • Telefon: 051/338-135
 • Faks: 051/301-087
 • Sekretar komisije: Mirjana Regoda