Komisija za izbor i imenovanje

Rad komisije određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 57.

(1) Komisija za izbor i imenovanje ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

(2) Listu kandidata za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imeno-vanje podnosi predsjedavajući prve sjednice Narodne skupštine, na osnovu prethodnog dogovora sa predsjednicima klubova poslanika i poslaničkih grupa.

(3) Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje bira se iz reda političke par-tije koja je dobila najveći broj poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini.

 

Član 58.

(1) Komisija za izbor i imenovanje:

 • podnosi izvještaj Narodnoj skupštini sa prijedlogom za potvrdu mandata na osnovu akta organa za sprovođenje izbora,
 • podnosi izvještaj kojim se konstatuje prestanak mandata na osnovu pravo-snažnog akta organa za sprovođenje izbora,
 • razmatra pitanja primjene i uskraćivanja imuniteta narodnih poslanika u slučajevima utvrđenim Ustavom i zakonom,
 • razmatra i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima narod-nih poslanika,
 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje iz nadležnosti Na-rodne skupštine, osim prijedloga koje utvrđuju drugi organi određeni Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom,
 • utvrđuje prijedlog za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnog tijela vodeći računa o rodnoj ravnopravnosti,
 • sarađuje sa odgovarajućim organima i organizacijama u rješavanju kadrov-ske politike u Republici, i
 • obezbjeđuje demokratsko predlaganje i utvrđivanje kandidata za nosioce funkcija koje Komisija predlaže a bira ili imenuje Narodna skupština.

(2) Izvještaj koji se odnosi na pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima narodnih poslanika podnosi se prije utvrđivanja dnevnog reda, osim na prvoj sjednici Narodne skupštine.

 

Članovi komisije:

 • Ilija Tamindžija, predsjednik
 • Vukota Govedarica, zamjenik predsjednika
 • Ranka Perić-Romić, član
 • Milan Petrović, član
 • Igor Crnadak, član
 • Srđan Todorović, član
 • Spomenka Stevanović, član
 • Nenad Stevandić, član

 

Kontakt:

 • Telefon: 051/338-135
 • Faks: 051/301-087
 • Sekretar komisije: Mirjana Regoda