Poslanici se upoznali sa Tvining projektom

Datum: 
24.02.2015

Narodni poslanici upoznali su se danas sa objedinjenim pregledom preporuka, aktivnostima obuka i ostvarenim rezultatimma u toku prve godine trajanja Tvining projekta za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na osnovu izvještaja eksperata koji su do sada posjetili Narodnu skupštinu, pregled su sačinili Zoltan Horvat, rukovodilac Projekta, Šila Šalbert, stalni savjetnik na Projektu, Čaba Toro, stalni savjetnik na Projektu u periodu maj-decembar 2014. godine, Žofia Čoma, rukovodilac komponente za Parlament Federacije BiH, Kristijan Kovač, rukovodilac komponente za Narodnu skupštinu RS i Karolj Tuzes, rukovodilac komponente za Parlamentarnu skupštinu BiH i Skupštinu Brčko distrikta.

Poslanicima je predstavljen sadržaj Projekta, način rada i okončane aktivnosti odnosno ostvareni rezultati i preporuke za komponente koje se tiču: izgradnje kapaciteta za proces pristupanja EU; zakonodavnog postupka; pobolјšanje praksi nadzora parlamenata nad radom vlada, regulatornih i nadzornih tijela i saradnja s vladom u procesu pristupanja EU; saradnje sa civilnim društvom i vidlјivost parlamenata u procesu pristupanja EU; saradnja i koordinacije između parlamentarnih skupština po pitanjima vezanim za EU; jačanje kapaciteta članova parlamenta i osoblјa te unapređenja upravlјanja unutrašnjim resursima.

Tvining projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.