Pres-kutak

Verzija za štampanjePDF верзија

Odsjek za odnose sa javnošću obavlja aktivnosti koje se odnose na:

  • obavještava javnost o aktivnostima predsjednika Narodne skupštine, Narodne skupštine, skupštinskih odbora i radnih tijela;
  • priprema saopštenja za javnost o aktivnostima Narodne skupštine, predsjednika Skupštine, odbora i radnih tijela dostavlja ih medijima i plasira na veb-stranici Narodne skupštine;
  • zaprima zahtjeve medija sa pitanjima vezanim za rad i aktivnosti Narodne skupštine, predsjednika Narodne skupštine, skupštinskih odbora i radnih tijela;
  • prati izvještavanje medija o Narodnoj skupštini, radi pres-klipinge izvještavanja medija za potrebe Kabineta predsjednika Narodne skupštine i Kabineta generalnog sekretara;
  • vrši akreditaciju novinara za praćenje rada Narodne skupštine.

Zahtjev za akreditaciju novinara (jednodnevna akreditacija)

Zahtjev za akreditaciju novinara (godišnja akreditacija)

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Pravilnik o javnosti rada Narodne skupštine

Pravilnik o javnosti rada Narodne skupštine - izmjena

Pitanja za Odsjek za odnose sa javnošću mozete dostaviti na imejl info@narodnaskupstinars.net

POSLOVNIК NARODNE SКUPŠTINE

XV - OSTVA­RI­VA­NJE JAV­NO­STI RA­DA
NA­ROD­NE SКUP­ŠTI­NE

Član 252.

(1) Sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne i nje­nih rad­nih ti­je­la su jav­ne.

(2) Sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne mo­gu bi­ti za­tvo­re­ne za jav­nost u slu­ča­je­vi­ma od­re­đe­nim za­ko­nom, ako to pred­lo­ži pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne, Vla­da ili naj­ma­nje deset na­rod­nih po­sla­ni­ka. Pri­je­dlog mo­ra bi­ti obra­zlo­žen i o tom pri­je­dlo­gu gla­sa se u Na­rod­noj skup­šti­ni, bez pre­tre­sa.

(3) Sjed­ni­ce rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne mo­gu bi­ti za­tvo­re­ne za jav­nost u sluča­je­vi­ma od­re­đe­nim za­ko­nom i kad se na sjednici razmatraju akti sa oznakom „TAJNO“.

Član 253.

(1) Pri­je­dlo­zi i ak­ti ko­ji se raz­ma­tra­ju na sjed­ni­ca­ma Na­rod­ne skup­šti­ne ob­ja­vlju­ju se i na in­ter­net stra­ni­ci Na­rod­ne skup­šti­ne.

(2) Pred­stav­ni­ci sred­sta­va jav­nog in­for­mi­sa­nja, u skla­du sa pro­pi­si­ma, ima­ju slo­bo­dan pri­stup sjed­ni­ca­ma Na­rod­ne skup­šti­ne i nje­nim rad­nim ti­je­li­ma, ra­di oba­vje­šta­va­nja jav­no­sti o nji­ho­vom ra­du.

Član 254.

(1) Slu­žbe­no sa­op­šte­nje za štam­pu i dru­ga sred­stva jav­nog oba­vje­šta­va­nja sa­sta­vlja Slu­žba Na­rod­ne skup­šti­ne, a odo­bra­va pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne ili pred­stav­nik Na­rod­ne skup­šti­ne ko­ga on ovla­sti.

(2) Sa­op­šte­nje za jav­nost da­je se, uglav­nom, po­sli­je sjed­ni­ce ko­ja je bi­la za­tvo­re­na za jav­nost, kao i u dru­gim slu­ča­je­vi­ma ka­da Na­rod­na skup­šti­na ili rad­no ti­je­lo od­lu­či.

Član 255.

Gra­đa­ni­ma se, u skla­du sa pro­stor­nim mo­guć­no­sti­ma, mo­že omo­gu­ći­ti slo­bo­dan pri­stup sjed­ni­ca­ma Na­rod­ne skup­šti­ne i sjed­ni­ca­ma rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne, s tim da mo­gu pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ca­ma u di­je­lu sa­le pred­vi­đe­nom za slu­ša­o­ce.

Član 256.

(1) Кon­fe­ren­ci­ja za medije se odr­ža­va ka­da to od­lu­či Na­rod­na skup­šti­na ili pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne.

(2) Кa­da od­lu­či da odr­ži kon­fe­ren­ci­ju za medije Na­rod­na skup­šti­na od­re­đu­je pred­stav­ni­ka ko­ji će tu kon­fe­ren­ci­ju odr­ža­ti.

 

Rukovodilac Odsjeka Mirjana Kusmuk 
kontakt telefon: 051 338 175
е-mail: mirjana.kusmuk@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću i veb-urednik Miroslav Filipović
kontakt telefon: 051 338 175
e-mail: miroslav.filipovic@narodnaskupstinars.net
 

Одсјек за протокол организује посјете Народној скупштини Републике Српске у оквиру пројекта "Дани отворених врата"

Захтјев за пријаву посјете можете поднијети на сљедећем линку:

"Dani otvorenih vrata" - Zahtjev za prijavu posjete Narodnoj skupštini

Rukovodilac Odsjeka Aleksandar Latinović
kontakt telefon: 051 338 148
e-mail: a.latinovic@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik za protokol Gordana Talić
kontakt telefon: 051 338 181
e-mail: g.talic@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik - prevodilac Dejana Trubajić
kontakt telefon: 051 338 181
e-mail: dejana.trubajic@narodnaskupstinars.net