Nacrt zakona o električnoj energiji

Verzija za štampanjePDF верзија
27.09.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 27. septembra 2019. godine, donijela je sljedeći

Z A K Lj U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o električnoj energiji

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o električnoj energiji uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;
  2. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 60 dana;
  4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo energetike i rudarstva, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske'', jednim dnevnim novinama i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

Broj: 02/1-021- 932/19                                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 27. septembar 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                  Nedeljko Čubrilović