Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
02.07.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Desetoj redovnoj sjednici održanoj       2. jula 2020. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 60 dana;

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-617/20                                      PREDSJEDNIK NARODNE

Datum: 2. jul 2020. godine                                          SKUPŠTINE

 

                                                                                   Nedeljko Čubrilović