Nacrt zakona o visokom obrazovanju

Verzija za štampanjePDF верзија
06.12.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj redovnoj sjednici održanoj 6. decembra 2019.  godine, donijela je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

u vezi  sa Nacrtom zakona o visokom obrazovanju 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o visokom obrazovanju, uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja  koja su od posebnog značaja  za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;
  2. Nacrt  zakona  objavljen  je  na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Javna rasprava će se sprovesti  u roku od 90 dana;  
  4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske", jednim dnevnim novinama  i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Broj: 02/1-021-1230/19                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 6. decembar  2019. godine                     NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                          Nedeljko Čubrilović