Zaključak u vezi sa Nacrtom o obnovljivim izvorima energije

Verzija za štampanjePDF верзија
30.09.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 197. stav 1. i 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o obnovljivim izvorima energije

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 30 dana;

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo energetike i rudarstva, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-745/21                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 30. septembar 2021. godine                                                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                 Nedeljko Čubrilović