Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
09.02.2023

Na osnovu člana 197. stav 1. i člana 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, donijela je

 

Z A K LJ U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Javna rasprava biće sprovedena u roku od 60 dana.

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-104/23                                                                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 8. februar 2023. godine                                                                                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                       Dr Nenad Stevandić