ZAKLJUČAK U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Verzija za štampanjePDF верзија
29.09.2023

Na osnovu člana 197. stav 1. i člana 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Petoj redovnoj sjednici, održanoj 28. septembra 2023. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Javna rasprava biće sprovedena u roku od 30 dana.

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1054/23                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 28. septembar 2023. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

                                            

                                                                                      Dr Nenad Stevandić