Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

Verzija za štampanjePDF верзија
24.06.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 197. stav 1. i 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 24. juna 2021. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 90 dana;

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-499/21                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 24. jun 2021. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                                    Nedeljko Čubrilović