Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској

Verzija za štampanjePDF верзија
62/16
14.07.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 67. st. 3. i 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj sjednici, održanoj  14. jula 2016. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

O KRITERIJUMIMA ZA OCJENU STEPENA RAZVIJENOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

 

 

I

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriterijumi i metod za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

 

II

 

Kriterijumi za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave su:

  • ostvareni ukupni prihodi registrovanih privrednih subjekata u prethodnoj godini na nivou jedinice lokalne samouprave po stanovniku,
  • ostvareni budžetski prihodi u prethodnoj godini na nivou jedinice lokalne samouprave po stanovniku,
  • stopa nezaposlenosti – procentualno učešće nezaposlenih lica u ukupnoj radnoj snazi na nivou jedinice lokalne samouprave,
  • gustina naseljenosti,
  • ukupan broj registrovanih vozila na području jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila u Republici Srpskoj,
  • broj učenika koji pohađaju osnovnu školu u odnosu na broj stanovnika na nivou jedinice lokalne samouprave,
  • opšta stopa prirodnog priraštaja na nivou jedinice lokalne samouprave (razlika između stope nataliteta i stope mortaliteta),
  • broj poslovnih subjekata na nivou jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata u Republici Srpskoj i
  • vrijednost izvršenih radova prema vrsti građevinskih objekata i stambena izgradnja na nivou jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupnu vrijednost u Republici Srpskoj.

 

III

 

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave prema kriterijumima iz tačke II ove odluke utvrđuje se metodom „I-odstojanja“.

 

IV

 

Vlada Republike Srpske će na osnovu kriterijuma iz tačke II ove odluke, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za privredu i Odbora za lokalnu samoupravu  Narodne skupštine Republike Srpske, do 30. septembra tekuće godine utvrđivati stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave za narednu godinu.  

 

V

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 61/13).

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike  Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-893/16                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 14. jul 2016.  godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                        Nedeljko Čubrilović