O D L U K A o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2021.godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
131/20
17.12.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), člana 177. stav 2. i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici održanoj 17. decembra 2020. godine, donijela je sljedeću

 

 

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRPSKE

ZA 2021. GODINU

 

 

I

 

            1) Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2021. godinu u maksimalnom iznosu do 834.000.000 KM.

            2) Sredstva iz podtačke 1) ove tačke biće upotrijebljena u skladu sa namjenama propisanim članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

            3) Priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

 

II

 

Način i izvori obezbjeđenja sredstava iz tačke I ove odluke mogu biti:

– emisija dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: obveznica) na domaćem finansijskom tržištu,

– kreditno zaduženje, odnosno zajam (u daljem tekstu: kredit) kod međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada,

– emisija obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu.

 

III

 

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

1) Emisijom obveznica na domaćem finansijskom tržištu:

      – maksimalan rok otplate: do petnaest godina,

      – maksimalna kamatna stopa: do 4% godišnje,

      – način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća obveznica ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

                  – način otplate kamate: godišnje,

                  – realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,

– uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

            2) Krediti kod međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada:

                  – maksimalan prosječan rok otplate: do 15 godina,

                  – maksimalna kamatna stopa: do 3% godišnje,

                  – način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

– način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,

– uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

            3) Emisijom obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu:

                  – maksimalan rok otplate: do 15 godina,

                  – maksimalna kamatna stopa: do 5% godišnje,

                  – način otplate glavnice:

                          a) u više jednakih rata sve do dospijeća obveznica ili

                          b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

                  – način otplate kamate: polugodišnje/godišnje,

                  – realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,

                  – uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

 

Stanje duga prema konačnim podacima na dan 30. septembar 2020. godine:

  • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.780,45 miliona KM, tj. 53,06% BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.662,61 miliona KM, tj. 42,80% BDP-a,
  • ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama iznosi 677,60 miliona KM, tj. 6,22% BDP-a, dok stanje duga po osnovu kreditnih zaduženja za koje je Vlada Republike Srpske izdala garancije iznosi 630,01 miliona KM.

 

 

IV

 

1) Vlada Republike Srpske je dužna da donese pojedinačne odluke o zaduženjima iz tačke III ove odluke, kojima će se detaljno definisati uslovi kreditnog zaduživanja i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije obveznica.

2) Uslovi zaduživanja iz podtačke 1) ove tačke obavezno su u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

 

V

 

Vlada Republike Srpske je dužna da vrši izbor između različitih oblika i izvora zaduživanja tako da se sredstva potrebna za namjene iz tačke I podtačka 1) ove odluke osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

 

 

VI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

VII

 

Ovlašćuje se ministar finansija da, nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske, potpiše ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju zaduženja:

– putem emisije obveznica na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i

– po osnovu kredita uzetih međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada.

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1131/20                                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 17. decembar 2020. godine                                                                                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                       Nedeljko Čubrilović