O D L U K U o usvajanju Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
59/20
02.09.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 181, 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2020. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Programa rada Narodne skupštine

Republike Srpske za 2020. godinu

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu.

 

II

 

          Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-            /20                                             PREDSJEDNIK

Datum: 18. jun 2020. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                    Nedeljko Čubrilović