Odluka о prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj Investicionoj Banci za dodatno finansiranje po Projektu izgradnje Auto-Puta Banja Luka – Doboj/ B(Fin 83.977)

Verzija za štampanjePDF верзија
16/18
13.02.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17)  i čl. 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14 i 114/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 13. februara 2018. godine, donijela je

 

Odluka

о prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema

Evropskoj Investicionoj Banci za dodatno finansiranje

po Projektu izgradnje Auto-Puta Banja Luka – Doboj/

B(Fin 83.977)

 

 

I

 

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci (u daljem tekstu: EIB) za dodatno finansiranje po Projektu izgradnje auto-puta Banja Luka – Doboj/B (FIN 83.977) (u daljem tekstu: Projekat/B) u iznosu od 47.000.000,00 evra.

 

II

 

Cilj Projekta/B je da se obezbijede dodatna sredstva potrebna za završetak radova na auto-putu Banja Luka – Doboj.

 

III

 

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za finansiranje završetka radova na auto-putu Banja Luka – Doboj, odnosno završetak dionica:

 • istočne dionice Prnjavor–Doboj,
 • zapadne dionice Banja Luka – Prnjavor.

 

IV

 

1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 1. u slučaju otplate tranše u anuitetima:
 • rok otplate 25 godina,
 • period odgode plaćanja šest godina, uz mogućnost produženja,
 • otplata tranše će se vršiti u skladu sa tabelom amortizacije koju će EIB dostaviti nakon isplate svake tranše, a njome će se definisati: valuta, datum isplate, iznos, rokovi otplate i kamatna stopa za konkretnu tranšu,
 • plaćanje glavnice i kamate: tromjesečno, polugodišnje ili godišnje,
 1. u slučaju otplate tranše u cijelosti:
 • rok otplate najranije tri godine od datuma povlačenja tranše, a najkasnije 15 godina od datuma povlačenja tranše,
 • plaćanje kamate: tromjesečno, polugodišnje ili godišnje,
 1. u oba slučaja:
 • kamata: fiksna ili promjenljiva (EURIBOR za evro, LIBOR za USD ili LIBOR za GBP, u zavisnosti u kojoj valuti se povlači kredit) sa fiksnim intervalom, izračunata po proceduri EIB-a,
 • kredit se povlači u tranšama i to najviše do pet tranši u minimalnom iznosu od 10.000.000 evra,
 • prilikom povlačenja svake tranše Republika Srpska će se opredijeliti za valutu povlačenja i otplate, kamatu i datume plaćanja,
 • iz kreditnih sredstava ne mogu se plaćati: carine, porezi i druge naknade za radove, usluge i robu finansirane po Projektu/B,
 • zatezna kamata: EURIBOR + 2% godišnje, odnosno fiksna kamata + 2% godišnje, a prema pravilima EIB-a.

2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu).

 

V

 

 1. Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke Republika Srpska će prenijeti Javnom preduzeću „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka, na kreditnoj osnovi, pod istim uslovima.
 2. Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i veza sa Javnim preduzećem „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka, će zaključiti Ugovor o prenosu kreditnih sredstava po Projektu, kojim će se definisati namjena, uslovi, obezbjeđenje i način vraćanja odobrenih kreditnih sredstava.

 

VI

 

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpska“ Banja Luka.

 

VII

 

Projekat/B će realizovati Jedinica za implementaciju projekata (PIU) u okviru Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpska“ Banja Luka.

 

VIII

 

Planirani rok za realizaciju Projekta/B je do kraja 2018. godine.

 

IX

 

Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke (EIB), Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpska“ Banja Luka  po Projektu/B,
 • Supsidijarnog ugovora po Projektu/B između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 • Ugovora o prenosu kreditnih sredstava između Vlade Republike Srpske i Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpska“ Banja Luka.

 

 

 

 

 

X

 

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpska“ Banja Luka, Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija.

 

 

XI

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-112/18                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 13. februar 2018. godine                                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                           Nedeljko Čubrilović