Odluka broj: 01-1583/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
116/14
18.12.2014

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i 93. Ustava Republike Srpske, čl. 182., 186. st. 1. i 2. i 248. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 6. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08), Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj posebnoj sjednici, održanoj 18. decembra 2014. godine, donijela je s lj e d e ć u 

                                                      O D L U K U

                                                             I

Za predsjednika Vlade Republike Srpske izabrana je Željka Cvijanović.

                                                             II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1583/14 

Datum: 18. decembar 2014. godine

Broj službenog glasnika: 116/ 14