Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2015. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
119/14
28.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11), člana 14. tačka g), člana 17. stav 1. i člana 19. t. a) i v) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2014. godine, donijela je

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE ZA 2015. GODINU

I

Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2015. godinu u maksimalnom iznosu do 281.500.000 KM, radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u 2015. godini.

Priliv sredstava po ovom osnovu je planiran Budžetom Republike Srpske za 2015. godinu u okviru Finansiranja – Neto zaduživanja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

II

Načini obezbjeđivanja sredstva iz tačke  I ove odluke mogu biti:

- kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF),

- kreditno zaduženje kod Svjetske banke,

- emisija dugoročnih hartija od vrijednosti i

- kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih finansijskih institucija i društava.

III

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

1) kredit kod MMF-a na osnovu postojećeg ili novog aranžmana:

- rok otplate: do deset godina,

- period odgode: do šest godina uračunat u rok otplate, počev od dana doznačavanja svake tranše,

- kamatna stopa: promjenljiva, koju određuje MMF za specijalna prava vučenja (SDR),

- otplata glavnice: u više jednakih kvartalnih ili polugodišnjih rata,

- ostali troškovi koje MMF obračuna i potvrdi,

2) kredit kod Svjetske banke po osnovu operacije za razvojne politike (Development policy operation – DPO):

- rok otplate: do 30 godina,

- period odgode: do 17,5 godina uračunat u rok otplate,

- prosječna ročnost: do 18 godina,

- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR, uvećan za varijabilni ili fiksni raspon,

- pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,

- komisiona provizija do 0,50% na odobrena a nepovučena sredstva,

3) emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica:

- maksimalni rok dospijeća: do šest godina,

- maksimalna kamatna stopa: do 7%,

- način otplate glavnice će biti određen za svaku emisiju pojedinačno u okviru relevantne odluke o emisiji obveznica, a može biti:

a) u jednakim ratama, jedanput godišnje sve do dospijeća obveznica, ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

- način otplate kamate: jedanput godišnje,

- osiguranje otplate duga: budžet Republike Srpske,

- realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,

4) kreditnim zaduživanjem kod domaćih i inostranih finansijskih institucija i društava koji su po zakonu ovlašćeni za obavljanje tih poslova:

- maksimalan rok otplate: do šest godina,

- minimalan period odgode plaćanja: godinu dana,

- maksimalna kamatna stopa: do 7% godišnje i

- uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 31.10.2014. godine iznosi 4.975,37 miliona KM, a iznos ukupnog duga koji podliježe zakonskim ograničenjima duga iznosi 4.876,84 miliona KM, što čini 55,89%  procijenjenog BDP-a za 2014. godinu.

Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 31.10.2014. godine iznosi 4.002,52 miliona KM, a iznos javnog duga koji podliježe zakonskim ograničenjima iznosi 3.903,99 miliona KM ili 44,74% procijenjenog BDP-a za 2014. godinu.

IV

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da sa finansijskim institucijama iz tačke III podt. 1) i 2) ove odluke dogovori najpovoljnije kreditne uslove.

V

Vlada Republike Srpske će donijeti posebne odluke o kreditnim zaduživanjima iz tačke III podt. 1), 2) i 4) ove odluke i emisiji dugoročnih hartija od vrijednosti iz tačke III podtačka  3) ove odluke, u kojima će se detaljnije definisati kreditni uslovi i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije dugoročnih hartija od vrijednosti, a koji će biti u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

VI

Vlada Republike Srpske će vršiti izbor između različitih načina obezbjeđivanja sredstava tako da se sredstva potrebna za finansiranje izdataka osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

VII

Za realizaciju ove odluke i sprovođenje postupka za pribavljanje finansijskih sredstava iz tačke III podtačka 3) ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VIII

Ovlašćuju se ministar finansija da potpiše: ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju kreditnog zaduženja sa međunarodnim organizacijama i inostranim finansijskim institucijama, ugovor o zaduženju nakon sprovođenja postupka za pribavljanje sredstava i dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske na prijedlog ugovora o zaduženju, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za emisiju obveznica.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1681/14                                                                                  

Datum: 28. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 119/ 14