Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
1/17
28.12.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11), člana 14. tačka g), člana 17. stav 1. i člana 19. t. a) i v) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2016. godine, donosi

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZA 2017. GODINU

I

Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2017. godinu u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM, a navedena sredstva će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

Priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budžetom Republike Srpske za 2017. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

II

Načini obezbjeđivanja sredstva iz tačke I ove odluke mogu biti:

 • kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF),
 • kreditno zaduženje kod Svjetske banke,
 • kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke (engl. Policy Based Guarantee – RVS),
 • kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i
 • emisija dugoročnih hartija od vrijednosti.

III

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

 1. kreditno zaduženje kod MMF-a po osnovu novog aranžmana:
 • maksimalan rok otplate: do 10 godina, uključujući period odgode plaćanja,
 • minimalan period odgode plaćanja: do 4,5 godine, počev od dana doznačavanja svake tranše,
 • kamatna stopa: promjenljiva, koju određuje MMF za specijalna prava vučenja (SDR),
 • način otplate glavnice: u više jednakih kvartalnih ili polugodišnjih rata,
 • način otplate kamate: kvartalno/polugodišnje,
 • uz ostale troškove koje MMF obračuna i potvrdi,
 1. kreditno zaduženje kod Svjetske banke po osnovu zajma za razvojne politike (engl. Development Policy Loan – DPL):
 • maksimalan rok otplate: do 30 godina,
 • maksimalan period odgode plaćanja: do 17,5 godina, uračunat u rok otplate,
 • kamatna stopa: relevantni Euribor, uvećan za varijabilni ili fiksni raspon,
 • način otplate glavnice: u više polugodišnjih rata,
 • način otplate kamate: polugodišnje,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • komisiona provizija: do 0,50% na odobrena a nepovučena sredstva,
 1. kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • kamatna stopa: relevantni Euribor, uvećan za varijabilni ili fiksni raspon,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • godišnja provizija za garanciju: do 0,70% od iznosa garancije,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • minimalan period odgode plaćanja: godina dana – uračunat u rok otplate,
 • maksimalna kamatna stopa: do 6% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 6% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća obveznice ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

 • način otplate kamate: godišnje,
 • realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar 2016. godine, prema konačnim podacima iznosi 5.414,69 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.381,05 miliona KM ili 56,66%  procijenjenog BDP-a za 2016. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2016. godinu iznosi  9.498 miliona KM).

Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar 2016. godine, prema konačnim podacima iznosi 4.364,59 miliona KM, a javnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.330,95 miliona KM ili 45,60% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu.

IV

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da sa finansijskim institucijama iz tačke III podt. 1), 2), 3) i 4) ove odluke dogovori najpovoljnije kreditne uslove.

V

Vlada Republike Srpske će donijeti posebne odluke o kreditnim zaduživanjima iz tačke III podt. 1), 2), 3) i 4) ove odluke i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti iz tačke III podtačka 5) ove odluke, u kojima će se detaljnije definisati kreditni uslovi i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije dugoročnih hartija od vrijednosti, a koji će biti u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

VI

Vlada Republike Srpske će vršiti izbor između različitih načina obezbjeđivanja sredstava tako da se sredstva potrebna za namjene iz tačke I podtačka 1. ove odluke osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

VII

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VIII

Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju kreditnog zaduženja sa međunarodnim organizacijama i domaćim i inostranim kreditorima, te dokumentaciju neophodnu za emisiju obveznica, a nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog  dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj:02/1-021-1581/16                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 28. decembar 2016. godine                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                   Nedeljko Čubrilović