ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

Verzija za štampanjePDF верзија
112/19
18.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj posebnoj sjednici održanoj 18. decembra 2019. godine, donosi

 

 

ODLUKA

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU

REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

 

I

 

 1. Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2020. godinu u maksimalnom iznosu do 315.000.000 KM, a navedena sredstva će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.
 2. Priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

 

II

 

Načini obezbjeđivanja sredstava iz tačke I ove odluke mogu biti:

 • kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora,
 • emisija dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu.

 

III

 

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

 1. kreditno zaduženje kod  domaćih i inostranih kreditora:
 • maksimalan rok otplate: do deset godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 4% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a)   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b)   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica, na domaćem finansijskom tržištu:
 • maksimalan rok otplate: do deset godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 4% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a)   u više jednakih rata sve do dospijeća obveznice ili

b)   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

 • način otplate kamate: godišnje,
 • realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar 2019. godine, prema preliminarnim podacima, iznosi 5.381,19 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.309,69 miliona KM ili 48,09% procijenjenog BDP-a za 2019. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2019. godinu iznosi  11.041 miliona KM).

Stanje javnog duga Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2019. godine, prema preliminarnim podacima, iznosi 4.122,26 miliona KM (37,33%  BDP-a).

 

IV

 

Vlada Republike Srpske će donijeti posebne odluke o kreditnim zaduživanjima iz tačke III podtačka 1) ove odluke i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti iz tačke III podtačka 2) ove odluke, u kojima će se detaljnije definisati kreditni uslovi i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije dugoročnih hartija od vrijednosti, a koji će biti u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

 

V

 

Vlada Republike Srpske će vršiti izbor između različitih načina obezbjeđivanja sredstava tako da se sredstva potrebna za namjene iz tačke I podtačka 1) ove odluke osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

 

VI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

VII

 

Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju kreditnog zaduženja sa domaćim i inostranim kreditorima, te dokumentaciju neophodnu za emisiju obveznica, a nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske.

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-1311/19                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 18. decembar 2019. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                     Nedeljko Čubrilović